GUIA DE BONES PRCTIQUES

Brad Lynch | Download | HTML Embed
  • Oct 7, 2014
  • Views: 2
  • Page(s): 43
  • Size: 1.02 MB
  • Report

Share

Transcript

1 GUIA DE BONES PRCTIQUES PER A LS DOCENT DE VIQUIPDIA A LA UNIVERSITAT 2014 MAURA LERGA I EDUARD AIBAR AMB LA COLLABORACI DE: PEP ADRIAN, LAIA BENITO, DAVID GMEZ, TERESA IRIBARREN, JOSEP LLADS, ANTONI MESEGUER I JULI MINGUILLN Guia de Bones Prctiques per a l's Docent de Viquipdia a la Universitat de Maura Lerga i Eduard Aibar est subjecta a una llicncia de Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons

2 SUMARI 1. IntroducciaViquipdia..................................................................1 1.1. Qus..........................................................................................................1 1.2. Comfunciona...............................................................................................1 1.3. Quihitreballa................................................................................................2 1.4. Projecteseducatius......................................................................................3 1.5. Recursos.......................................................................................................5 2. Viquipdiacomarecurseducatiu.................................................6 2.1. Elsrecursoseducatiusenobert...................................................................6 2.2. Viquipdiaalauniversitat............................................................................6 2.3. Beneficiseducatius.......................................................................................7 2.4. Recursos..................................................................................................... 10 3. PrctiquesdocentsambViquipdia..........................................11 3.1. Introducci.................................................................................................11 3.2. Tipusdactivitats........................................................................................12 3.3. Objectiusdocents........................................................................................19 3.4. Organitzacidelcurs...................................................................................25 3.5. Treballarambcollaboradors.....................................................................32 3.6. xitsidificultats.........................................................................................37 3.7. Recursos.....................................................................................................40

3 1.INTRODUCCIALAVIQUIPDIA 1.1. Qus Viquipdia s una enciclopdia virtual daccs lliure que es construeix collaborativament. Les seves pgineswebusenlatecnologiawiki,quepermetquequalsevolpersonaquehiaccedeixipuguimodificarne elcontingut.Quesiguilliurevoldirquelaccsalainformacisgratutilallicnciadspermetalusuari intercanviar,modificar,copiaridistribuirlainformacisenserestriccions. Lenciclopdialliurequetothompoteditarvasercreadalany2001perJimmyWalesiLarrySanger,als EstatsUnits,amblamissideferarribaratoteslespersonesdelmnlasumadelconeixementhum,de maneralliureigratuta.Actualmentlenciclopdiacomptaambmsde30milionsdarticlesen287llenges islobraderefernciamsextensaipopularaInternet 1 . 1.2. Comfunciona Les contribucions a Viquipdia sn voluntries i es poden fer sense registrarse com a usuari. El creixement de lenciclopdia ha generat una comunitat dusuaris, per cadascuna de les seves variants lingstiques, que ha consensuat collectivament un conjunt de normes editorials i principis bsics de funcionament.Aquestamenadepactescollectiussegueixenlalgicadelworkinprogress,segonslaqual elsacordspresosestrobensempreenunestatdepossibleadaptaci,millorairevisi. LesnormescompartidespertoteslesversionslingstiquesdelaViquipdiasnelsanomenats5pilars de Viquipdia 2 . Aquests pilars provenen de lesperit fundacional de la Viquipdia i constitueixen el seu declegbsicdefuncionament: - Viquipdia s una enciclopdia: vol recollir coneixement, no crearlo (no s un diccionari o un compendidetextosoriginals,aixcomtampocsunespaiperapropaganda,etc.). - Neutralitat:calpresentarlainformacidesdunpuntdevistaneutral,mitjanantlacitacidefonts autoritzadesqueespuguinverificar. - Contingutlliure:tothompotcollaboraridistribuirelcontingut,respectantelsdretsdelsautorsqueno volenquesiguidaquestamanera. - Etiqueta: cal respectar la resta de persones que contribueixen als continguts i no provar dimposar puntsdevistapersonals,actuantdebonafeievitantatacspersonals. - Nohihanormesinamovibles:lediciscontnua,sempreespotmillorarisempreespotrecuperar unaversiantiga(encasquesespatlliperaccidentunarticle,perexemple). Abandadaquestspilarsbsicshihatambunesnormesdefuncionamentqueshananatconsensuant entrelacomunitatdusuarisiqueesmostrencomarecomanacionsperalsnoususuaris.Lanormabsica delaneutralitatshacomplementatambduesaltrespoltiquessobreelcontingutdelaViquipdia: - Verificabilitat:shadepodercomprovarquelainformaciafegidahaestatpublicadaperaltresfonts autoritzades. - Absnciadetreballsindits:Viquipdianopublicainformacioriginalnitreballsindits(materialno publicat,assaigs,resultatsparcialsdinvestigacionsencurs). 1 https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquipdia 2 EspotconsultarinformacimsdetalladasobrelarestadenormesdefuncionamentalespginesdeViquipdia;perexemplea: http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquipdia:Poltica_i_normes 1

4 Lsdecontingutmultimdia,comaraimatgesivdeos,haobligattambadesenvoluparunesnormes dsirecomanacionsperatenirencompteelspermisosdelesimatgesialtrescontingutsmultimdia.Les imatges sacostumen a carregar a Wikimedia Commons, el repositori de fitxers multimdia que comparteixentoteslesViquipdies,iamblarecomanacidutilitzarunallicnciaCreativeCommons. Les diferents versions lingstiques del projecte, en tant que tenen darrere comunitats dusuaris i realitats diferenciades, han desenvolupat a la seva manera altres qestions a tenir en compte, com ara manualsdestil,guiesdsorecomanacions,pertambprotocolsperaacollirnouvinguts(noususuaris), criteris per tractar el vandalisme i les discussions sobre temes delicats, o com detectar la intromissi dinteressoscomercialsodepropagandaenpginespersonalsodempreses. LamajoriadeversionslingstiquesdeViquipdiatenenunportalperalacomunitatdusuaris,alqual espotaccedirdesdelmenlateraldelesquerra.Allespotaccedirfcilmentatotalainformacirelativaa normes ds i funcionament, recomanacions, tasques, notcies i projectes relacionats amb la iniciativa Viquipdia.Normalmenthihatambunapginadebenvingudaiunaguiabsicadediciambrecursosi enllaosrelacionats. LaprincipaldistincientreelsusuarisdeViquipdiasentreaquellsquenomsllegeixenlainformaci (lectors)iaquellsquetambescriuenieditencontinguts(editors).Elseditorspodenserusuarisregistratso no(usuarisannims).Totiaix,aquellseditorsquecontribueixencomausuarisregistrats(iquepertant tenen una pgina i nom dusuari) sn els que sanomenen wikipedians (viquipedistes, en catal) i es considerencomapersonesmsvinculadesalprojecte. SegonselsclculsdelamateixaViquipdiahihamsde20milionsdecomptesdusuaris 3 ,sibnoms unaminoriadaquestsusuarisfancontribucionsdemaneraregular.Enfuncideleshabilitatspersonalso de la dedicaci a tasques especfiques, i sempre amb el consens de la comunitat, es poden assignar rols especficsaunusuari. Laccsadiferentstasquesdedicinoimplicaqueestinguiunmajorpoderdedecisi.Elprimernivell dantiguitat sassoleix automticament passats 4 dies des de la creaci dun compte dusuari: usuari autoconfirmat.Hiharolsadreatsacontrolarelscanvisqueesfanalsarticles(revertidorsrpids)oba crear i modificar filtres dedicions per a evitar abusos (gestors de filtres). Cal destacar tamb els rols dadministrador (pot blocar i desblocar usuaris i articles temporalment, per exemple, per evitar actes de vandalisme) i de burcrata (pot promocionar un usuari al rol dadministrador), que sn escollits per la comunitat 4 . 1.3. Quihitreballa DarrereelprojecteViquipdiahihaunaorganitzacisensenimdelucrequednasuportalainiciativa: TheWikimediaFoundation.AmbseuaSanFrancisco(EUA),esvacrearlany2003(pertrobarunasortida alscostosassociatsaldesenvolupamentdelenciclopdialliure)comunaentitatdelmbitdeleducaci amb la missi de desenvolupar projectes oberts i lliures, basats en la tecnologia wiki, per al conjunt de poblaci 5 . La Fundaci recolza altres projectes, a banda de la Viquipdia: Wiktionary, Wikiquote, Wikibooks, Wikisource, etc. 6 Funciona com una organitzaci mare duna xarxa internacional de persones, projectes i organitzacions.simportantdistingirentotmomentlaFundaciielsseusprojectes,delaViquipdiacoma 3http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedians 4 Podeuconsultarelllistatidefinicidelstipusdusuarisalenlla:http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquipdia:Tipus_dusuaris 5 http://en.wikipedia.org/wiki/Wikimedia 6 http://wikimediafoundation.org/wiki/Our_projects 2

5 enciclopdia. La Fundaci gestiona aspectes fonamentals (com els dominis o els drets dimatge), per lenciclopdiaselresultatdelaparticipacidelsseususuaris(siguinonomembresdelaFundaci)iles decisionseditorialsesprenencollectivament. Unaaltradistinciatenirencompteslacreacidecaptolsoseccionslocals(localchapters),quesn organitzacions independents que comparteixen els objectius i valors de la Fundaci i es comprometen a desenvoluparlos en la seva zona geogrfica especfica 7 . Per tant, si b estan enxarxats a lorganitzaci mare, sorganitzen i treballen de manera autnoma. Actualment hi ha 40 seccions locals aprovades i reconegudes,5seccionsqueestanenprocsdereconeixementi28seccionsqueestannomsenfasede discussi 8 . Aix vol dir que el projecte Viquipdia est present en tots els continents del mn i que la iniciativashaestsihatingutxitglobalment. Uncaspotserunamicaexcepcional(segonselscriterisambqulaFundaciresollaprovacidunnou captol o secci local) s Amical Wikimedia, que ve a ser la secci corresponent a la llengua catalana. NormalmentsassociaunaseccilocalaunEstatoaunasubdivisiadministrativadaquest,demaneraque ha estat complex el procs perqu aquesta entitat rebs el reconeixement quan ja existien les seccions localsenelseumbitlingstic(Espanya,ItliaiFrana). LassociaciAmicalWikimedia 9 esvafundarlany2008,pernohaestatfinsaljuliolde2013queha estatreconegudacomaorganitzacitemtica,afiliadaalaWikimediaFoundation,peralallenguacatalana. s una associaci molt activa i implicada tant amb projectes educatius locals com amb projectes internacionalscomelmovimentGLAMWiki 10 (adreataprofessionalsdelsectorcultural). Si b en aquest cas tamb cal distingir entre Amical Wikimedia i la versi lingstica en catal de Wikipedia,laViquipdia 11 ,volemdestacarquelentusiasmedelsvoluntarisdelmbitdeparlacatalanaha contributaferdelaViquipdiaunadelesversionsambmajorproporcidarticlesieditorsenrelaciala comunitatdeparlantsdereferncia;aix,haesdevingutunaenciclopdiaambnivellsdequalitatreconeguts internacionalment (la Viquipdia encapala la llista de viquipdies que contenen els 1.000 articles que, segonsesvaacordar,totaenciclopdiadequalitathadetenir) 12 . Daltrabanda,recentmentshacreattamblafiguradeviquipedistaresident 13 ,uneditordeViquipdia que, a partir de lencrrec duna instituci (un museu, una biblioteca o un arxiu, per exemple), facilita ledicidarticlesenlestemtiquesprpiesdelainstitucioambmaterialsdaquestasotallicncialliure.La Universitat Oberta de Catalunya ha estat la primera universitat europea a incorporar un viquipedista resident,quefardepontentrelauniversitatilacomunitatviquipedistaiidentificartotselsrecursosen obertdelaUOCperafacilitarlasevareutilitzacienarticlesenciclopdics 14 . 1.4. Projecteseducatius El conjunt del moviment Viquipdia i la xarxa dorganitzacions que hi estan implicades se situen en lmbit de leducaci, la divulgaci del coneixement i laccs a recursos educatius oberts i gratuts per al conjunt de poblaci. No ens ha destranyar, doncs, que tant The Wikimedia Foundation com les organitzacionsfilialsestiguinduentatermediversosprojecteseducatiusenparallelaViquipdia. 7 http://wikimediafoundation.org/wiki/Local_chapters 8http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_chapters 9 http://www.wikimedia.cat/presentacio/ 10 http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquipdia:GLAM 11 http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada 12 http://oer.uoc.edu/wiki4HE/reconeixementdequalitataviquipedia/ 13 http://outreach.wikimedia.org/wiki/Wikipedian_in_Residence 14 http://www.uoc.edu/portal/ca/saladepremsa/actualitat/noticies/2014/noticia_059/viquipedista_resident.html 3

6 Duna banda, dins de les pgines de Viquipdia hi podem trobar seccions especfiques adreades a continguts educatius. Ledici anglesa va crear un portal deducaci 15 que desprs altres versions lingstiqueshanreplicatalessevespgines.Enaquestportalshiaglutinenrecursosiinformacirelativaal mndeleducaci(termescomeducaci,personatgesdestacatsenlahistriadeleducaci...),informaci sobre universitats i escoles, la situaci de leducaci a pasos darreu del mn, informaci adreada a professionalsdeleducaci,informaciorganitzadapermbitstemtics,etc. AlaViquipdiaencastellhihaunarplicadelscontingutsdaquestportal 16 perambmenysquantitat derecursosiinformaci.Encanvi,alaViquipdiaelportalencaraestrobaenconstrucciishaoptatper adrearelportaldirectamentalapedagogiadelsdeViquipdiaalaula.Pertant,nohihaunarplica catalanadelportaldeducacideledicianglesadeViquipdia. Dins de la Viquipdia podem trobarhi, tamb, enllaos al que sanomenen viquiprojectes 17 (wikiprojects, en angls): es tracta de grups dusuaris que treballen conjuntament com un equip per millorarlapresnciaocoberturaduntemadeterminataViquipdia.AlportaldeducacidelaViquipdia anglesahihaunasecciqueenllaaatotselsviquiprojectesrelacionatsambtemesdelmbiteducatiu.Per exemple, hi ha un viquiprojecte sobre Cincia i acadmia i un altre especfic sobre Universitats (que pretn homogenetzar i consensuar lestructura dels continguts que parlen sobre universitats, vetllar perquespreservinelscincspilarsenledicidaquestamenadecontinguts,etc.). Daltrabanda,laFundaciWikimediavacrearWikimediaOutreach 18 ,unawikiperdifondreicoordinar iniciatives de divulgaci i coordinaci. Sadrea tant a pblic general com a institucions culturals o a universitats.Hiha3projectesprincipals:GLAM(vinculatainstitucionsculturalscommuseus,bibliotequesi arxius); Students Clubs (adreat a crear comunitats deditors dins una organitzaci educativa); i The WikimediaEducationPortal,unespaiadreatatotesaquellespersonesinteressadesaferservirViquipdia i els seus projectes germans en leducaci. s un portal molt complert, que enllaa a projectes educatius darreudelmn,informaciirecursos,butlletdenotcies,unespaiperalvoluntariatialtresrecursos. DesdaquestportallaFundacigestionaelseuprojecteeducatiuadreatalsdocentdeViquipdiaa lesuniversitats,elWikipediaEducationProgram 19 .LsdocentdeViquipdiaalqueensreferimsaquell enquundocentdemanaalsseusalumnesuntreballotascaqueimplicalacontribuciaViquipdia,ola revisi dels seus continguts o del seu procs dedici. Des daquest programa educatiu, la Fundaci Wikimediavoloferirrecursosicoordinaciperatotsaquellsprofessorsquejaestanduentatermeaquesta menadiniciativesdocentsiperaaquellsqueestiguininteressatsaferho. El Wikipedia Education Program ha crescut den la iniciativa inicial de la Fundaci, el 2010, i actualment compta amb projectes especfics a Brasil, Canad, Egipte i Estats Units. Per al conjunt de docents interessats a dur a terme tasques docents amb Viquipdia, ofereix suport, recursos i informaci prctica.Enespecial,caldestacarlaxarxainternacionaldevoluntarisque,sotalafiguradambaixadorsde Viquipdia,donensuportaprofessorsiestudiants,icoordineneldesenvolupamentdelesactivitatsambla comunitat de Viquipdia. Cal esmentar tamb que des de 2014, per a Estats Units i Canad, hi ha una organitzaciespecficaidiferenciadadelaWikimediaFoundationquednasuportiimpulsaelsprojectes educatius:laWikiEducationFoundation. 20 15 http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Education 16 http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Educacin 17 http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquipdia:Viquiprojecte 18http://outreach.wikimedia.org/wiki/Main_Page 19 http://outreach.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Education_Program 20 http://wikiedu.org 4

7 1.5.Recursos LamillormaneradintroduirsealmnViquipdiasconsultantlessevespgines. Tantledicianglesa,comlacastellanailacatalanateneninformacicompletai detalladasobreelfuncionamentdelprojecte,ihandesenvolupatguiesitutorialsper iniciarseenlestasquesdedici. - Introducci a la Viquipdia: a la pgina de benvinguda de la Viquipdia hi trobem un espai dintroducci. Hi expliquen el funcionament bsic de lenciclopdia i hi ha una guia bsica dedici.Enlla:http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Introducci%C3%B3 - AlaViquipdiaencastell:http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Introducci%C3%B3n - AlaViquipdiaenangls:http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Introduction - EditingWikipedia:sunaguiadedici(enformat.pdf)editadaperlaFundaciWikimedia (primera edici de2010, actualitzadael 2014). En una vintena depgines i una grfica molt visualexplicaelsconceptesbsicsperiniciarseianimarseaeditarcontingutsaViquipdia. Enlla:http://outreach.wikimedia.org/wiki/File:Welcome2WP_English_082310.pdf - BenvingutsalaViquipdia:versiencataldelaguiadedicianglesadelaFundaci Wikimedia(tambenformat.pdf). Enlla:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Welcome2WP_Catalan_PROD.pdf - PortalViquipedista:sunapginaambinformacirelativaalacomunitatviquipedistai,entre altres recursos, cont una explicaci dels principis de la Viquipdia i recomanacions per a ledici. Encatal:http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Portal Enangls:http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Community_portal Encastell:http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Comunidad - Pgines dajuda: a totes les versions lingstiques de la Viquipdia (des del portal de la comunitat, per exemple) es pot accedir a pgines dajuda, per a resoldre dubtes i contactar ambaltresusuaris. - Ajuda per a nous editors. La pgina ms recent d'ajuda a nous editors s https://ca.wikipedia.org/wiki/VP:BUS - Writing Wikipedia Articles: The Basics and Beyond (WIKISOO). Curs massiu obert gratut (MOOC) que organitza la universitat P2P1 (una universitat oberta en lnia basada en un projecteobertcomunitari)iqueescoordinadesdelamateixaViquipdia.Tunaduradade6 setmanes i es van fent noves edicions peridicament 5

8 2.WIKIPEDIACOMARECURSEDUCATIU 2.1. Elsrecursoseducatiusenobert Un dels majors impactes que Internet ha tingut en leducaci ha estat la disponibilitat duna mplia varietat de recursos educatius en obert (materials de curs, guies destudi, colleccions dexercicis, programes, etc.) accessibles gratutament a la Xarxa. Aquest fenomen t les seves arrels en el que sha anomenatelmovimentperalsrecursoseducatiusenobert(OpenEducationalResourcesmovement,OER). Els inicis daquest moviment es poden situar el 2001 a EUA, quan el MIT (Massachusetts Institute of Technology)vacrearlainiciativaOpenCourseWare,queconsistiaaposarenlniatotselsmaterialsdocents dels seus cursos, de forma gratuta i oberta per a tothom. Aquesta iniciativa es va estendre a altres universitats i actualment hi ha arreu del mn molts projectes similars, que reforcen i amplien labast del movimentperalsrecursoseducatiusenobert. Parallelament, els darrers anys, lemergncia de lanomenada web 2.0 ha obert un nou ventall de possibilitatsperaelaboraricompartirrecursosalaXarxa.Elcanvimssignificatiudaquesteseinessque permetenalusuaricrearicompartirinformacideformarelativamentfcilisovintencollaboraciamb altres,demaneraquesesvaeixlabarreratradicionalentreproductorsiconsumidorsdinformaci.Laweb 2.0 sembla, doncs, oferir noves possibilitats a lentorn educatiu, que afavoreixen el desenvolupament de processosdaprenentatgesocial,tantadinscomforadelesinstitucionseducativestradicionals. EspotafirmarqueViquipdiarepresentaprecisamentlaconflunciadelsmovimentsdelsOERilaweb 2.0.Dunabanda,sungegantescrepositoriobertdeconeixementidinformaci,ambungranpotencial ds en processos daprenentatge a tots els nivells educatius. I, daltra banda, ha esdevingut un cas exemplardeproduccicollaborativadeconeixement,mitjanantlsdunaplataformavirtualquefacilita lacollaboraciaunaescalasenseprecedents.Laproduccicollaborativaoentreigualsdeconeixement es pot descriure com una forma voluntria de cooperaci que pretn construir un recurs com emprant eines i plataformes de treball en xarxa. En aquest sentit, Benkler (2006) i altres autors consideren la Viquipdiacomunexemplecannicdemassonlinecommonsbasedpeerproduction(produccimassivai en lnia entre iguals basada en el procom): una forma particular de produir bns dinformaci i coneixementquetelsseusorgensenelsprojectesdesoftwarelliure. 2.2. Viquipdiaalauniversitat LaViquipdiahaentratambforaalauniversitat.Defet,diversosestudismostrenqueelsestudiants universitarislautilitzenregularmentcomaobradereferncia,peraferhiconsultesoperaduraterme diverses tasques i treballs (Brox, 2012; Knight i Pryke, 2012). En una enquesta representativa a 4.400 estudiants de diverses universitats alemanyes, Wannemacher i Schulenburg (2010) van constatar que el 80% dels estudiants utilitzaven Viquipdia regularment i que el 60% la utilitzaven freqentment o molt freqentment. Els estudiants valoren no noms la qualitat dels articles de lenciclopdia, sin tamb la facilitatdaccsalainformaciilestructurahipertextualquefacilitalanavegaci,aixcomlabundnciade refernciesifontscitades(AlonsoiGarca,2013;Lim,2009). 6

9 Aquesta generalitzaci de ls de Viquipdia com a obra de consulta entre els estudiants sembla no haverestatrebudaambentusiasmepelprofessoratialtresactorsdelsistemauniversitari,que,enalguns casos,percebenViquipdiaambescepticisme.Foraacadmicscreuen,perexemple,quenoslegtimcitar Viquipdia com a font, perqu els seus articles no tenen una autoria clara o prou definida i, per tant, s difcilverificarneelcontingut(Jaschick,2007).Enalgunscasosshaarribatfinsitotaprohibirexplcitament lsdeViquipdiaperarealitzartreballsotasquesuniversitries. Apartirdunaenquestaa133professorsuniversitaris,KnightiPryke(2012)estableixenquelaprincipal radelsacadmicsperdesconfiardeViquipdiaslasevaevidentdesviacidelsmodelsconvencionalsde lentorn acadmic. Esmenten que les persones que contribueixen a Viquipdia no necessiten posseir acreditacions formals per a ferho, que s possible fer edicions annimes, que no es dna el procs de revisiformalabansdelapublicacitpicdelespublicacionsacadmiques,iquenoquedaclaralautoria delesentrades. Altres possibles explicacions de lactitud negativa dels acadmics vers Viquipdia tenen ms a veure ambelmodeldeproduccientreigualsquerepresenta.Msenlldelsdubtesespecficssobrelafiabilitati credibilitat de la informaci, diversos autors detecten un conflicte fonamental amb les bases epistemolgiques i les relacions de poder i autoritat caracterstiques de la cultura acadmica i cientfica (Black,2008;S.Chen,2010;Eijkman,2010). Tanmateix, a partir de les dades recopilades en el nostre estudi sobre les percepcions, actituds i prctiquesdelprofessoratuniversitari 21 ,podemafirmarquelactituddelprofessoratuniversitarirespecte la Viquipdia s, en general, fora positiva. El professorat t una bona opini sobre la qualitat dels seus articlesi,elqueencarasmsimportant,lamajoriaensnusuarisfreqentstantperatemespersonals comacadmics.scert,per,quesnpocselsquehicontribueixenfentedicionsiencaramenyselsquela utilitzencomaeinadocent.Aixpassa,enpart,perqutenenpocsincentiusinstitucionalsperaferho,poc coneixement dexperincies prvies daltres collegues i perqu, efectivament, perceben una certa tensi entreelmodelcollaboratiudeViquipdiailaculturadepublicaciacadmicacosaqueelsfarestringir lsdelenciclopdialliurealcontextprivatifernepocesmenttantalscolleguescomalsestudiants. 2.3. Beneficiseducatius Durant els darrers anys fora professors universitaris darreu del mn han comenat a utilitzar obertament la Viquipdia com a eina docent. Aquestes experincies mostren, en la majoria de casos, resultatssatisfactorisiunamillorasignificativadediversescompetnciesbsiques,aixcomunainfluncia positivaenlamotivacidelsestudiants. La utilitzaci de Viquipdia com a eina docent implica en la gran majoria de casos la realitzaci dactivitatsindividualsogrupalsperpartdelsestudiants,enqulobjectiuscreararticlesnous,omillorar i/ocorregirarticlesexistents.Elsbeneficiseducatiusdaquestesactivitatsdaprenentatgeesconcretenenla milloraiaprofundimentdemoltescompetnciesespecfiques,bsiquesogenerals,rellevantsenlamajor partdestudisuniversitaris.Acontinuaciesmentemicomentembreumentlesmsimportants. Interacciicomunicaci Ls educatiu de Viquipdia fomenta, en primer lloc, diverses habilitats i competncies dinteracci i comunicaci amb altres persones, incloent un pblic genric i indeterminat. Independentment que les activitats siguin individuals o en grup, el fet deditar continguts a Viquipdia implica necessriament 21 http://oer.uoc.edu/wiki4HE/ 7

10 mantenir comunicaci i collaboraci, no noms entre els estudiants i el professor, sin tamb amb la comunitatviquipedistaengeneraldesdadministradorsaaltreseditors,registratsoannims. En aquestes interaccions es poden millorar les habilitats de discussi i dargumentaci per tal de defensar determinades edicions o correccions recordem que els articles de Viquipdia disposen duna pginadediscussi(accessibleenunapestanyaalapartsuperioresquerradelarticle)pertaldediscutiri consensuar canvis en el contingut amb altres editors. Aix requereix, per tant, la capacitat per part dels estudiantsdacceptarcrtiquesirevisionsexternesilhabilitatperautilitzarlesamblobjectiudemillorar lescontribucionsprpies. Escripturaicomprensi s evident que la redacci darticles de Viquipdia implica tamb diferents habilitats i competncies relacionades amb l'escriptura i ls del llenguatge escrit. En especial, es fomenta lescriptura destil acadmicambprefernciapelsfetsobjectius,elpuntdevistaneutralilabundnciaderefernciesaaltres fonts. La capacitat de sntesi s tamb una de les competncies ms reforades. Escriure un article enciclopdicdequalitatsobreuntemadeterminatrequereixgranshabilitatsdesntesiicomprensidela informaci, aix com la capacitat de planificar i estructurar un text en diferents apartats o seccions. Aquestes habilitats, per tant, shan de recolzar tamb en un coneixement precs i profund de la matria substantivaenqesti. Ats que les activitats dedici poden consistir en la traducci i adaptaci darticles daltres versions lingstiquesdelaViquipdiao,simsno,enlacomparacicrticaamblainformaciqueofereixen,les competnciesrelativesalsdaltresllengespodensertambrellevants. Recerca Sovintsesmentendiverseshabilitatsrelacionadesamblarecercacomabeneficiseducatiusimportants derivats de ls actiu de Viquipdia en el context acadmic. En primer lloc, les activitats de preparaci prvies a ledici dun article potencien la capacitat danlisi de continguts per part dels estudiants. En segonlloc,esfomentaigualmentlavaluacicrticadelaqualitatifiabilitatdediferentsfonsdinformaci necessriesperalprocsdedocumentaciiaixrequereix,bviament,desenvoluparlacercadinformaci ideconeixementendiferentsfonts(nonomsaInternet)iformats. Cal, per ltim, fer referncies i citacions acurades i de forma correcta sobre les fonts utilitzades en lelaboraci del text. Recordem que la norma de verificabilitat obliga que tots els continguts de la Viquipdia siguin correctament referenciats a fonts autoritzades, prviament publicades i externes a la mateixaViquipdia. Motivaci LamajorpartdexperinciesdocentsambViquipdiaenelcontextuniversitariconstatenunincrement clarenlamotivacidelsestudiants.Encomptesqueelsseustreballsoexercicissiguinnicamentllegitsi valorats pels professors i que romanen desprs relegats a loblit els estudiants veuen com les contribucions a Viquipdia poden tenir utilitat per moltes persones, tant dintre com fora del mn universitari.Elsestudiantssnconscients,enaquestsentit,destarrealitzantunaactivitatenelmnreali nonicamentunasimulacienunentorneducatiu,tancatirestringit. 8

11 Beneficissocials Abandadelsbeneficiseducatius,lsactiudelaViquipdiaenelcontextuniversitariprodueixtamb unasriedimportantsbeneficissocial.Enprimerlloc,editarlaViquipdiasuposacontribuiraunbcom del qual es poden beneficiar moltssimes persones, amb lnic requisit de disposar duna connexi a Internet.Enunentornsocialglobalambgransdificultatsperaaccediralconeixementdeformaoberta degudesarestriccionstecnolgiques,legalsoeconmiqueslaViquipdiarepresentaunaapostaclaraper laccsobertilliurealconeixementdetottipus. Un altre benefici social, particularment important en el context universitari, s una vessant de la Viquipdiaquenormalmentsoblida:laViquipdiahaesdevingutunadelesprincipalsfontsdinformaci cientficaperalapoblacigeneralnonomsperalpblicacadmicoespecialista.Milionsdepersonesa tot el mn cerquendiriament informacicientfica a laxarxa i sovint les entrades de Viquipdia sn les queelscercadorsdestaquenenprimerlloc(perserlesmsconsultades!). Aquestesconsultesbusquensatisferlacuriositatdelpblicsobremultituddetemescientfics,jasigui pelpropidesigdeconeixementcompernecessitatsespecfiquesunapartimportantdaquestescerques snsobreqestionsmdiquesodesalut,perexemple.LaViquipdias,doncs,uncanalimportantssimde comunicaci pblica de la cincia i s cabdal que els propis cientfics o acadmics simpliquin ms en la milloradelsseuscontinguts. 9

12 2.4.Recursos - AlespginesdeViquipdiapodemtrobarinformacisobreelsrecursoseducatius enobert(OER): Enangls: http://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources http://en.wikiversity.org/wiki/Open_educational_resources Encatal: http://ca.wikipedia.org/wiki/Recursos_educatius_oberts - OER Commons: s una biblioteca en lnia de lliure accs que permet a professorat i altres persones accedir a diversos recursos educatius en obert (OER) i altres materials educatius: http://en.wikipedia.org/wiki/OER_Commons - Lorganitzaciquegestionaipromoulesllicnciesdslliureiobert,CreativeCommons,ttamb informaciespecficasobreelsOER:http://wiki.creativecommons.org/What_is_OER%3F - ElMITtunportalespecficadreatalscursosMOOC:http://ocw.mit.edu/index.htm - Bibliografiacitadaenaquestcaptol: - Alonso, M. I. i Garca, J. (2013). Colaboracin activa en Wikipedia como mtodo de aprendizaje,RevistaIberoamericanadeEducacinaDistancia,vol.16,nm.1,pg.1326. - Benkler,Y.(2006).TheWealthofNetworks:HowSocialProductionTransformsMarketsand Freedom.NewHaven,CT:YaleUniversityPress. - Black, E.W. (2008). Wikipedia and Academic PeerReview Wikipedia as a Recognized MediumforScholarlyPublication?,OnlineInformationReview,vol.32,nm.1,pg.7388. - Brox, H. (2012). The Elephant in the Room: a Place for Wikipedia in Higher Education?, Nordlit,nm.30,pg.143155. - Chen,H.(2010).ThePerspectivesofHigherEducationFacultyonWikipedia,TheElectronic Library,vol.28,nm.3,pg.361373. - Eijkman, H. (2010). Academics and Wikipedia: Reframing Web 2.0+ as a Disruptor of Traditional Academic PowerKnowledge Arrangements,CampusWideInformation Systems, vol.27,nm.3,pg.173185. - Jaschick,S.(2007).AstandagainstWikipedia,InsideHigherEducation,nm.26.Disponible a:http://www.insidehighered.com/news/2007/01/26/wiki(ltimaccsel13dedesembrede 2013). - Knight, C. and Pryke, S. (2012). Wikipedia and the University, a case study, Teaching in HigherEducation,vol.17,nm.6,pg.649659. - Lim,S.(2009).HowandWhyDoCollegeStudentsUseWikipedia?,JournaloftheAmerican SocietyforInformationScienceandTechnology,vol.60,nm.11,pg.21892222. - Wannemacher,K.andSchulenburg,F.(2010).WikipediainAcademicStudies:Corruptingor ImprovingtheQualityofTeachingandLearning?,aEbner,M.iSchiefner,M.(Eds.),Looking Toward the Future of TechnologyEnhanced Education: Ubiquitous Learning and the Digital Native.Hershey,PA:InformationScienceReference(pg.295311). - PublicacionsdelprojecteWiki4HErelacionades: - Aibar, E., Lerga, M., Llads, J., Meseguer, A., Minguilln, J. (2013). Anlisi freqncies al professoratdelaUOC.Informepreliminar.Informederecerca,disponiblealrepositoriobert delaUOCialblogdelprojecte(http://oer.uoc.edu/wiki4HE/recursos/). - Llads, J., Aibar, E., Lerga, M., Meseguer, A., Minguilln, J. (2013). An Empirical Study on Faculty Perceptions and Teaching Practices of Wikipedia. Proceedings of the 12th European ConferenceoneLearning(ECEL).SophiaAntipolis,Frana,pg.258265. 10

13 3.PRCTIQUESDOCENTSAMBVIQUIPDIA 3.1. Introducci AlespginesespecfiquessobreprojecteseducatiusdeViquipdia 22 hihainformacirelativaamsde 500 prctiques docents que han tingut lloc des de 2002 en universitats dalt prestigi, com Columbia, Harvard,YaleielMIT.Tambhihainformacisobreaquestamenadeprojectesen23altresedicionsde Viquipdia,comlacatalana,txeca,alemanya,grega,castellana,francesa,russa,etc.Lamajoriadecursos hantingutllocalsEstatsUnits,pertambnhihahagutaunatrentenadepasosdarreudelmn.Segons aquestainformaci,msde4.500estudiantshanparticipatenaquestscursosihanafegitalaViquipdia lequivalenta20.000pginesimpresesdecontingut,enmsde6.000articles. Laplicaci de la Viquipdia com a eina docent en lmbit universitari ha estat fins ara recollida i documentada,bpelsmateixosprofessorsquehandutatermelesprctiquesdocentsobperlamateixa Fundaci Wikimedia. En aquest sentit, el nostre recull de prctiques docents s el primer que es duu a termeenelmarcdunprojectederecercauniversitari. Lobjectiu general del recull de prctiques que tot seguit us presentem s oferir un document de recomanacions per a docents universitaris que, o b vulguin aprofundir en les seves prctiques, o b es vulguin iniciar en aquesta mena dexercicis. En ltima instncia, volem contribuir a estendre ls dels recursoseducatiusobertsalaXarxademanerainnovadora. Per a compilar la informaci es va fer una primera recerca documental de les dades disponibles a Internet. Desprs, per, i atesa la disparitat de la informaci, es va dissenyar un formulari o fitxa per tal destandarditzarlainformaci,iesvaprocediracontactardirectamentambprofessorsuniversitarisdequi tenemconstnciaqueestavenduentatermeunaprcticadocentambViquipdia.Aprofitemlavinentesa peragrairlacollaboraci,nimsisuportdetotselsprofessorsquehanrespostlanostracrida. Elstemsdelafitxadinformacishanconstrutapartirdelarevisidelaliteraturaespecialitzadaidels resultats previs de la nostra recerca. Es demanava informaci general sobre els docents (nom, posici acadmica,universitat,pas...),informacigeneralsobreelcursenquesvaduratermelaprcticadocent (nomdelcurs,mbitacadmicodisciplinaaqupertanyia,nivellacadmic,anysderealitzaci,edicide Viquipdia a la que es contribua...), dades de la tasca o tasques que es demanava als alumnes (tipus dactivitat a realitzar, objectius pedaggics, model davaluaci, organitzaci del curs...), informaci complementriasobrerecursosemprats(sihaviencomptatonoambajudaexterna,materialsdesuport, publicacions...)ipreguntesdevaloracidelexperincia. Mitjanant lanlisi de la informaci recopilada (un total de 52 fitxes) hem elaborat un seguit de recomanacions i exemples prctics per tal de destacar la informaci ms rellevant i til. Hi ha 6 apartats principals amb 18 fitxes dexemple i un ltim apartat de recursos. En aquestes fitxes la majoria de la informaci, especialment la referent a la caracteritzaci de lexperincia docent, ha estat facilitada pels mateixosprofessorsquevanrespondreelnostreformulari(sibshaneditatimodificatalgunscontinguts peraadaptarlosalsrequisitsdelaguia). 22 PodeuconsultarlesadrecesalaseccideRecursosdaquestcaptol. 11

14 3.2. Tipusdactivitats HemdistingitsettipusdiferentsdactivitatsqueimpliquenledicidecontingutsalaViquipdia.Pera escollir una o altra activitat hem de considerar criteris com lexperincia del professorat amb el procs dedici,lespossibilitatsdelcurs(segonsladuradaicrregalectivaquetingui,perexemple),lafamiliaritat delalumnatambleseines2.0iamblatemticageneraldelcurs,etc.;per,sobretot,caltenirencompte quinssnelsobjectiusdocentsdelcursiquinaslamaneramsadequadadaconseguirlos. Quinamenadactivitatspodemplantejaralsalumnes? Anlisicrticadarticlesjaexistents Correccidarticles Afegirrefernciesocontingutsmultimdia(fotos,illustracions,vdeos) Ampliarimillorararticlesexistents Creararticlesnous Aconseguirqueunarticleassoleixilamencidarticledequalitat(featuredarticle) Traduccidarticles Una prctica docent pot construirse a partir duna nica daquestes activitats, com podem veure als tres primers exemples (fitxes 1, 2 i 3): anlisi crtica darticles existents, afegir referncies o continguts multimdia,ampliarimillorararticlesexistents.sunaopcirecomanablesiestempocfamiliaritzatsamb elfuncionamentdelprocsdediciaViquipdia,oencasosenquelscontingutsqueesvolentreballara lassignaturasiguinmoltespecfics. s fcil, per, que en un mateix plantejament es combinin diverses activitats. Per exemple, si ens proposem que un article assoleixi la menci darticle de qualitat, lexercici implicar tamb tasques de correccidelarticle,afegirrefernciesocontingutsmultimdiaoampliarimillorarelscontingutsexistents. AquestselcasdelaFitxa4,on,finsitot,esdnalopcidecrearunarticlenouamblaintenciquesigui unarticledequalitat. Daltrabanda,espotoptarpercombinardiversesactivitatsperalgunmotiuenconcret.AlaFitxa5la prctica docent combina les activitats danlisi crtica darticles, dampliar articles existents i de crear articlesnousamblobjectiuqueelsalumnesesfamiliaritzinprogressivamenttantambelfuncionamentde laViquipdiacomambelscontingutsdelcurs. Finalment, es poden contemplar diverses opcions i deixar que els alumnes nescullin una. De manera senzilla,alaFitxa6veiemcomelprofessorconvida(a)triarentreampliarunarticleexistentobcrearne undenou. 12

15 Fitxa1 ANLISICRTICADARTICLESEXISTENTS DESCRIPCI Professor AntoniMeseguerArtola Elsestudiantshand'avaluaroverificarlainformaci en els articles de la Viquipdia mitjanant la Professoragregat comparaci dels continguts amb els d'un material EstudisdEconomiaiEmpresa especfic d'aprenentatge acadmic. Hi ha 4 fases UniversitatObertadeCatalunya d'avaluacidurantelcurs.Comapartdel'avaluaci Espanya de cadascuna, els alumnes han de contestar 4 preguntes sobre la integritat, la fiabilitat, Nomdelcurs l'actualitzaci i la utilitat de la Viquipdia en Mtodes quantitatius avanats de recerca en comparaci amb els materials d'aprenentatge societatdelainformaci "estndard". Han daportar evidncies (exemples) pertaldargumentarlessevesrespostes. mbitdeconeixement Estadsticaieconometria AVALUACI Nivelldelcurs Els exercicis es van avaluar d'acord amb les Estudiantsdemster evidncies que donen suport a la percepci dels estudiantssobrelaqualitatdelsdiferentsarticlesde Objectiusdocents la Viquipdia. Si no saporten evidncies, els Desenvolupamentcompetnciesescriptura 1 2 3 4 estudiantsnoaprovenlactivitat. Alfabetitzacidigital 1 2 3 4 Pensamentcrticicompetnciesperalarecerca 1 2 3 4 Collaboraci 1 2 3 4 VALORACI Treballarambwiki:competnciestcniqueside comunicaci 1 2 3 4 L'experincia docent ha estat molt positiva, ja que Activitatoptativaoobligatria hemmilloratelrendimentacadmicdelsestudiants. Obligatria Obtenen millors qualificacions en comparaci amb els cursos anteriors en els que Viquipdia no es va Individualoengrups introduirenelprocsd'aprenentatge. Individual VersilingsticadeViquipdia Anglesa Perodedocent 20122014 Nombremitjdestudiants 22 PertanyaunprojecteeducatiuambViquipdiamsampli? No Recursos Elearning by comparing. Es pot consultar un document que explica amb detall lexperincia al blogdelprojecteWiki4HE: http://oer.uoc.edu/wiki4HE/seminari internacional/presentacions/ Valoraci 1 2 3 4 5 13

16 Fitxa2 AFEGIRREFERNCIESOCONTINGUT Valoraci MULTIMDIA(FOTOS,ILLUSTRACIONS,VDEOS) 1 2 3 4 5 Professora LorenaGutirrezMadroal DESCRIPCI Professora Els alumnes sn estudiants del grau de Publicitat i DepartamentdEnginyeriaInformtica Relacions Pbliques. Una de les activitats del curs UniversitatdeCadis Eines Multimdia i Animaci consisteix a elaborar Espanya models, animacions en 2D i 3D, per als articles de Viquipdia i publicarlos en el Commons, en Nomdelcurs collaboraciambWikimediaEspaa. Einesmultimdiaianimaci S'hanidentificatalgunesdeficinciesenelselements mbitdeconeixement multimdia disponibles en el Commons, com ara Informtica imatgesquesndifcilsd'obtenirdeformagratuta, acausadelesrestriccionsdecopyright,obvdeos Nivelldelcurs que no es poden realitzar perqu sn difcils de Estudiantsdegraudecursosavanats gravar. Aquest projecte ofereix als estudiants l'oportunitat Objectiusdocents de modelar els objectes d'aquestes imatges, per a Desenvolupamentcompetnciesenescriptura 1 2 3 4 recrear en una animaci la mateixa informaci dels Alfabetitzacidigital 1 2 3 4 vdeosquesntandifcilsd'obtenir.Alhora,permet Pensamentcrticicompetnciesperalarecerca 1 2 3 4 als alumnes treballar en un entorn professional i Collaboraci 1 2 3 4 donaraconixerelsseustreballs.D'aquestamanera Treballarambwiki:competnciestcniqueside ellsseranpartdelacomunitatWikimediaCommons comunicaci 1 2 3 4 d'autorsgrfics. Activitatoptativaoobligatria AVALUACI Optativa Els alumnes que opten per dur a terme aquesta Individualoengrup activitat obtenen una valoraci addicional d1'5 Individual puntspersobredelasevaltimaqualificaci.S'han deseguirlesinstruccionstantdelprofessorcomdel VersilingsticadeViquipdia professional que domina els conceptes propis de Espanyola,anglesa,francesaiitaliana l'animaciileseinesmultimdia. Perodedocent VALORACI 20122014 Malgrat que el nombre destudiants que van participarenl'experinciavaserredut,esvapoder Nombremitjdestudiants observar que aquells que van realitzar lactivitat 70 havien adquirit una major competncia amb l'eina danimaci que la resta dalumnes. Havien millorat PertanyaunprojecteeducatiuambViquipdiamsampli? els seus coneixements i habilitats i, daquesta Si:ProyectoUCAC2 http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:UCAC2 manera, l'examen de prctica de lassignatura va resultarperaaquestsalumnesmsaccessibleifcil. Recursos Daltra banda, els alumnes participants van valorar positivament que hi hagus una animaci feta per SuportdunAmbaixadorViquipedistaenlnia ells a Viquipdia i van considerar que era una sdematerialintroductori(guies,tutorials). maneradesermsconegutidonarmsvisibilitatal Gutirrez, L. et al. Desarrollo de materiales multimedia seucurrculum. libres de carcter enciclopdico: Del aula a Wikimedia Commons. X Jornadas Internacionales de Innovacin Universitaria.UniversidadEuropeaMadrid:2013.A: http://www.uem.es/myfiles/pageposts/jiu/jiu2013/tecnol ogiaeinnovaciondocente.html 14

17 Fitxa3 AMPLIARARTICLES Valoraci Professora 1 2 3 4 5 DonnaLindInfeld Professora DESCRIPCI TrachtenbergSchoolofPublicPolicyandPublic Desprsd'havercompletatunaexhaustivaanliside Administration poltiquescomaexerciciprincipalperalassignatura, TheGeorgeWashingtonUniversity els estudiants han de localitzar una pgina de EUA Viquipdia relacionada ja sigui amb el problema central o b amb una de les alternatives poltiques Nomdelcurs que van analitzar. Lexercici amb Viquipdia Anlisidepoltiques consisteix a afegir o actualitzar el contingut a la pgina escollida i monitoritzar el lloc durant 2 mbitdeconeixement setmanes. Desprs, han descriure un assaig sobre Cinciessocials l'experincia, a partir tamb dels temes i lectures treballatsalesclassesdelassignatura. Nivelldelcurs Estudiantsdepostgrau AVALUACI Objectiusdocents Savalua lassaig que escriu cada estudiant, en una Desenvolupamentcompetnciesenescriptura 1 2 3 4 escalade0a100,tenintencomptelestilempraten Alfabetitzacidigital 1 2 3 4 la redacci, la lgica de largumentaci, la Pensamentcrticicompetnciesperalarecerca 1 2 3 4 comprensi i lanlisi de la informaci, i la Collaboraci 1 2 3 4 documentaciempradaperaredactarlarticle. Treballarambwiki:competnciestcniqueside comunicaci 1 2 3 4 VALORACI Activitatoptativaoobligatria Els estudiants que van realitzar lexercici es van Optativa mostrar molt motivats i ho van considerar una experinciapositiva. Individualoengrups Individual VersilingsticadeViquipdia Anglesa Perodedocent 20102014 Nombremitjdestudiants 20 PertanyaunprojecteeducatiuambViquipdiamsampli? Si,inicialment:PublicPolicyInitiative. http://outreach.wikimedia.org/wiki/Public_Policy_Initiativ e Recursos SuportdunAmbaixadorViquipedistadelCampus, elsprimerssemestres. sdematerialintroductori(guies,tutorials). Infeld, D. I Adams, W. Wikipedia as a Tool for Teaching Policy Analysis. Journal of Public Affairs Education:19(3),p.445459.2013.Disponiblea: AmyRoth(PublicPolicyInitiative).Qualityofstudent http://www.naspaa.org/jpaemessenger/Article/VOL19 contributionsinpreexistingarticlestothecontentofWikipedia 3/06_InfeldAdams.pdf throughthePublicPolicyInitiative.12July2011. 15

18 Fitxa4 Valoraci ASSOLIRLAMENCIDARTICLEDEQUALITAT 1 2 3 4 5 Professor PhillipEdwards DESCRIPCI AssistantDirector UniversityCenterfortheAdvancementofTeaching Alllargdelsemestre,elsalumnestreballenengrups TheOhioStateUniversity de34personesperainvestigariescriureunarticle EUA a Viquipdia (nou o ja existent) que aspiri a la condici darticle destacat. Cada grup escull Nomdelcurs lliurement el tema i larticle a editar. Per tal de fer Retrievingandanalyzinginformation lexercici,s'esperaqueelsalumnesrevisiniavalunla informaci,fontsirecursospertinentsalseutemai mbitdeconeixement decideixinquutilitzarcomarefernciesoenllaos Cinciesdelainformaci externs que recolzin el seu article. Sels recomana que cada grup es proposi una contribuci dentre Nivelldelcurs 1.000i1.500paraules. Estudiantsdegraudecursosavanats Cadagruphadeseleccionaruntemadel'mbitdel Objectiusdocents seu camp d'estudi (informtica, msica, histria, periodisme, cincies de la informaci, biologia...) o Desenvolupamentcompetnciesenescriptura 1 2 3 4 unaread'interspersonalcompartida.Unamanera Alfabetitzacidigital 1 2 3 4 Pensamentcrticicompetnciesperalarecerca 1 2 3 4 de seleccionar un tema pot ser consultar la llista Collaboraci 1 2 3 4 d'entrades que requereixen tasques dedici que hi Treballarambwiki:competnciestcniqueside ha a la mateixa Viquipdia, i aix localitzar una comunicaci 1 2 3 4 entradaquejadisposidunstub,oprovard'integrar eltemaescollitenunprojecteexistent. Activitatoptativaoobligatria Obligatria AVALUACI Elprofessorhadesenvolupatunsistemadavaluaci Individualoengrups quepodeuconsultarambmsdetallaldocumentde Engrups referncia. A partir de la revisi del resultat de lexercici,sadir,decomhaquedatlarticleeditat, VersilingsticadeViquipdia lavaluaciesbasaenunsistemade16punts: Anglesa Laseleccidetemes,l'abastielrefinament(4pts.) Perodedocent Reflecteixladiversitatdelsconeixementsexistents, 20102011 perspectives i fonts dinformaci (4 pts. x 2 = 8 pts.) Nombremitjdestudiants SegueixlesconvencionsdeViquipdiaielscriteris 2545 perassolirlamencidarticledestacat(4pts.) PertanyaunprojecteeducatiuambViquipdiamsampli? VALORACI No Engeneral,crecquelaprcticasbona,perper Recursos als estudiants de grau de primers cursos (i potser sdematerialintroductori(guies,tutorials). tamb per als de postgrau) necessito capacitaci i Seguimentdelcursmitjanantlapginadusuaridel suport en el procs d'edici. Tcnicament, per professoraViquipdia: exemple: com utilitzar el marcatge (markup), els http://en.wikipedia.org/wiki/User:Pmedward canvis de la vista de pgina, etc. Tamb cal explicar Edwards, P. M. (2010). Theoriesinuse and reflectionin blesnormesdedicideViquipdiaiaprofundiren action: Core principles for LIS education. Journal of l'avaluaci crtica de les fonts. Per aix, recomano Education for Library and Information Science, 51(1), 18 que un o ms daquests reptes estiguin relacionats 29. ambelsobjectiusd'aprenentatgedelcurs. https://docs.google.com/file/d/0B m9gwXu1Ap5MmU2Zjk4OWItOTRjYS00NTQwLWFhNDYtZj E1MzM0NTllNmFi/edit?usp=sharing 16

19 Fitxa5 ANLISICRTICADARTICLESEXISTENTS DESCRIPCI AMPLIARIMILLORARARTICLES CREARARTICLESNOUS Aquestaprcticadocentcombinadiferentstasqueso activitats.Laideasqueelsalumnesduguinaterme Professors 3tasquesquepermetinunaprenentatgeprogressiu tant del funcionament de Viquipdia com dels StephanieSwartziJanatMakan contingutsatreballardurantelcurs. Professors SchoolofBusiness En primer lloc, sha de fer una lectura crtica dun UniversityofAppliedSciences conjuntdarticles seleccionats. Llavors, es passa a la Alemanya prctica mitjanant l'edici d'un article existent i, finalment,sanimaelsalumnesacrearunarticlepel Nomdelcurs seu compte, sobre un tema de la seva elecci LLMEnglishProject relacionatambelstemestractatsalcurs. mbitdeconeixement AVALUACI CinciesJurdiques Els estudiants havien de presentar un portfolio del seu treball, a partir de les conclusions del primer Nivelldelcurs exercici, les petites edicions i la creaci de larticle Estudiantsdepostgrau propi.Amblainclusidecapturesdepantallaialtres opcions dimpressi, es proporcionava una visi Objectiusdocents generaldelseutreballilasevadedicacialatasca. Desenvolupamentcompetnciesenescriptura 1 2 3 4 Alfabetitzacidigital 1 2 3 4 VALORACI Pensamentcrticicompetnciesperalarecerca 1 2 3 4 Collaboraci 1 2 3 4 Elconjuntdactivitatsvaserrebutambsentiments Treballarambwiki:competnciestcniqueside oposats pels alumnes. Vaig constatar que ls de comunicaci 1 2 3 4 Viquipdia no s mpliament acceptat a la universitativaserdifcilsuperarreticnciesquevan Activitatoptativaoobligatria aparixeral'horadecontribuiralenciclopdia. Obligatria Tamb, alguns estudiants estaven preocupats amb els problemes de privacitat. Altres, se sentien Individualoengrups intimidatspelfetqueelsseusarticlespoguessinser Ambds vistosicriticatsperaltres. VersilingsticadeViquipdia No obstant aix, em va semblar que era una Anglesa excellent manera d'aconseguir que els estudiants avanats simpliquessin en els seus treballs escrits. Perodedocent Moltsvanapreciarl'intercanviambaltresusuarisde 20112013 Viquipdia. Vaig poder apreciar que els alumnes nadius digitals Nombremitjdestudiants es van acostar a la tasca amb menys escepticisme, 20 mentrequeelsestudiantsdemsedatrefusavenla PertanyaunprojecteeducatiuambViquipdiamsampli? idea. No Recursos Enllaambinformacidetalladadelprojecte: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:School_and_unive rsity_projects/University_of_Applied_Sciences,_Mainz,_G ermany__LLM_English_Project#Feedback sdematerialintroductori(guies,tutorials). Valoraci 1 2 3 4 5 17

20 Fitxa6 AMPLIARIMILLORARARTICLES Valoraci CREARARTICLESNOUS 1 2 3 4 5 Professora LindaS.Watts Professora DESCRIPCI SchoolofInterdisciplinaryArtsandSciences UniversityofWashingtonBothell Com a part d'una srie de tasques d'escriptura, els EUA estudiants investiguen i publiquen a Viquipdia els resultats de recerca relacionada amb lorganitzaci Nomdelcurs WeatherUnderground.Enprincipi,estractadafegir Seniorseminar:RevisitingtheWeather omillorarcontingutenunaentradabiogrficasobre Underground" unmembredelgrup.Enalgunscasos,s'hatreballat mbitdeconeixement enaltrestemesrelacionats,nobiogrfics,ishacreat unarticlenou. Interdisciplinari Nivelldelcurs AVALUACI Estudiantsdegraudecursosavanats Els estudiants sn avaluats en base als seus protocols d'investigaci, els esborranys escrits amb Objectiusdocents les seves propostes de modificaci i creaci de Desenvolupamentcompetnciesenescriptura 1 2 3 4 contingut, les seves edicions, el seu treball de Alfabetitzacidigital 1 2 3 4 seguiment i resposta als comentaris de les seves Pensamentcrticicompetnciesperalarecerca 1 2 3 4 edicions,ielsseuspropiscomentarisalstreballsdels Collaboraci 1 2 3 4 Treballarambwiki:competnciestcniqueside seuscompanysdeclasse. comunicaci 1 2 3 4 VALORACI Activitatoptativaoobligatria Crec que va ser una activitat de benefici mutu. Obligatria Viquipdia va guanyar una mica de contingut ben Individualoengrups documentat i els estudiants van obtenir una audinciaperalseutreballacadmic. Individual VersilingsticadeViquipdia Anglesa WeatherUnderground orWeatherUndergroundOrganization Perodedocent 20072014 Nombremitjdestudiants 1520 "Oursignaturewas...lettersofexplanation.... PertanyaunprojecteeducatiuambViquipdiamsampli? Eachletterhadalogohanddrawn No acrossthepage...."BILLAYERS* *WeatherUndergroundRedux,BillAyers. Recursos Billayerswordpress.com;20060420.RetrievedJune2010. http://en.wikipedia.org/wiki/Weather_Underground sdematerialintroductori(guies,tutorials). Watts, L. Writing Radical Lives: Undergraduates PublishingActivistBiographiesonWikipedia,aWankel& Blessinger eds., Increasing Learner Engagement through Cuttingedge Technologies. Bingley, UK: Emerald Publishing,2012.p.109135. 18

21 3.3. Objectiusdocents Per a sistematitzar els objectius daprenentatge implcits en les practiques docents hem pres com a referncia el document elaborat per la Fundaci Wikimedia lany 2012: Case Studies: How professors are teaching with Wikipedia 23 . Al document shi descriuen cinc objectius principals recollits a partir de la participacidelsprofessorsenelprojecte,queespodenresumiren: Desenvolupamentdhabilitatsdescriptura Els estudiants aprenen a escriure per a un pblic divers fora de laula. El procs de creaci de contingut implicaaprendreaescriureambelsaltresiinclourelesrevisionsdelseutreball(encomptesdeferunnic redactat). D'altra banda, amb l'mfasi de Viquipdia sobre la verificabilitat i la "recerca no original", els estudiants obtenen una major comprensi de la diferncia entre l'estil d'escriptura basat en els fets i el persuasiu. Fomentdelalfabetitzacidigital ElplantejamentcollaboratiuidetransparnciaquerepresentaViquipdiapermetalsestudiantsprendre conscinciadel procsde creaci i consum de la informaci i reflexionar sobre quin s esfa de les fonts dinformaci. Pensamentcrticihabilitatsderecerca AmblanlisicrticadelsarticlesdeViquipdiaelsalumnesaprenenadeterminarlaperspectivaambqu l'article tracta el tema, identificar quina s la informaci que falta i avaluar en quina mesura l'article es documentaambfontsfiables.Aquestprocsdavaluacismolt similaralprocsderevisideliteratura empratenlarecercaacadmica. Collaboraci Els estudiants aprenen a treballar de manera collaborativa no noms amb els seus companys de classe, sin amb una comunitat d'editors voluntaris actius de gran abast. El procs de revisi genera una retroalimentacisobreelseutreballiaprenenaixaconstruirunconsenssobreelcontingut. Treballarambwikis:habilitatstcniquesicomunicaci LsdeprogramariWikiestcreixentishabitualtantenentornseducatiuscomcorporatius.Lestasques dediciaViquipdiaensenyenalsestudiantscomutilitzarelpopularprogramariMediaWiki.Elsestudiants es comuniquen en articles i pgines de discussi dels usuaris, de manera que desenvolupen habilitats i tcniquesapropiadesperatransmetreelseumissatgealseupblicobjectiu. Normalment,enqualsevolprcticadocentambViquipdiaestreballenelconjuntdobjectiusdocents, enmajoromenormesura.Perhihacasosenqupodempreferir,oestarinteressats,atreballarunoms dundaquestsobjectiusmsespecficament.Enaquestapartathemescollitcincexemples(fitxes7a11)de casosque,seguintlordredepresentacidelsobjectiusdocents,hanexpressatmsintensitatencadascun dells. 23 http://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/Case_Studies 19

22 Fitxa7 Roth,A.etal.AssigningWikipediaediting:Triangulation towardunderstandinguniversitystudentengagement. FirstMonday,maig2013.Disponiblea: CORRECCIDARTICLES http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/4340 AFEGIRREFERNCIESOCONTINGUT Brian,W.etal.(2012).AssigningStudentstoEdit MULTIMDIA(FOTOS,ILLUSTRACIONS,VDEOS) Wikipedia:fourcasestudies,ELearningandDigital AMPLIARIMILLORARARTICLES Media,vol.9,nm.3,pg.273283.Disponiblea: http://dx.doi.org/10.2304/elea.2012.9.3.273 CREARARTICLESNOUS Valoraci Professora RochelleDavis 1 2 3 4 5 AssociateProfessor SchoolofForeignService DESCRIPCI GeorgetownUniversity EUA Aquesta prctica requereix als alumnes un gran esfor descriptura, no noms per a la contribuci a Viquipdia sintambperareflexionarsobreelprogrseneltreball Nomdelcurs de recerca. Les primeres setmanes del semestre es IntroductiontotheStudyoftheArabWorld destinaven a familiaritzarse amb els conceptes bsics de funcionamentiediciaViquipdia,iaescolliruntemade mbitdeconeixement recerca que permets fer contribucions significatives a CinciesSocials lenciclopdia. Primer, els alumnes desenvolupaven el tema de recerca Nivelldelcurs fora de lnia i en dos tipus dexercici: lesborrany del que Estudiantsdepostgrau serialacontribuciaViquipdia,iundiarioncalianarrar les tasques i el procs de treball que se seguia per a Objectiusdocents desenvoluparlarticle. Al cap dunes setmanes es publicava lesborrany a Desenvolupamentcompetnciesenescriptura 1 2 3 4 Viquipdia i es feia el seguiment del feedback de la Alfabetitzacidigital 1 2 3 4 comunitatfinsatenir larticledefinitiu.Parallelament,es Pensamentcrticicompetnciesperalarecerca 1 2 3 4 feiaunseguimentiexplicacidelprocsderevisialdiari. Collaboraci 1 2 3 4 Treballarambwiki:competnciestcniqueside Els alumnes aprenien com desenvolupar un tema de comunicaci 1 2 3 4 recerca mitjanant ls de fonts variades, a llegir crticament i analitzar grans volums dinformaci, i a prendre decisions sobre com organitzar el material i qu Activitatoptativaoobligatria incloureenlexposicideltemaescollit. Obligatria AVALUACI Individualoengrups Individual La redacci de larticle final sobre el seu temade recerca representavael30%delaqualificaci.Aqu,caliaconvertir VersilingsticadeViquipdia lafeinafetaperalaredaccidelarticledeViquipdiaen unarticleacadmicamblacorresponentargumentaci. Anglesa El conjunt dentrades al diari que recollien el procs de Perodedocent treballielconjuntdelexperincia(ambunmnimdetres entrades),representavenel45%delaqualificaci,enbase 2010 alscriteris: Nombremitjdestudiants 1. Lavisiiplantejamentdelscontingutsdel'article. 2. La investigaci duta a terme pensant ms enll de 28 Googleperatrobarfontsrellevantsidiverses. 3. L'organitzacidelcontingut,materialsiinformacia PertanyaunprojecteeducatiuambViquipdiamsampli? larticle. No 4. Redaccidentradesargumentadesifonamentades. Recursos VALORACI http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Unite Amb ms de deu anys d'experincia com a professora, d_States_Public_Policy/Courses/Introduction_to_Study_of considero aquests treballs finals com alguns dels millors _Arab_World_fall_2010 treballsacadmicsqueherebutdelsestudiants.Elfetque SuportdunAmbaixadorViquipdiadeCampusiun elsalumnesinvertissintempsaconixerlamatriaatravs AmbaixadorViquipdiaenlnia. delprocsderecercaiescripturadelarticledeViquipdia sdematerialintroductori(guies,tutorials). els va conduir a elaborar un treball acadmic ben argumentatibenfonamentat. 20

23 Fitxa8 CREARARTICLESNOUS Professora DESCRIPCI LilaPagola En aquest cas, la prctica docent no senfocava al Professora projecte principal de Viquipdia, sin al projecte DepartamentdeDissenyAudiovisual Wikinoticias,unportalnomsdenotcies. UniversidadNacionaldeVillaMara Lexercici consistia a crear nous articles de notcies Argentina per a la versi espanyola del portal. Les edicions es feiendirectamentalportalisesotmetien,pertant,a Nomdelcurs larevisidelacomunitatdeditorsilectors. Novestecnologiesiproduccimultimdia AVALUACI mbitdeconeixement CinciesSocials Investigaci bsica, elegibilitat dels temes i escripturaoriginal:50%delaqualificaci. Nivelldelcurs Inclusi de material multimdia, amb Estudiantsdegraudecursosavanats reconeixementdellicncia:30%. Objectiusdocents Adequacialformatwiki:20%. Desenvolupamentcompetnciesenescriptura 1 2 3 4 Alfabetitzacidigital 1 2 3 4 VALORACI Pensamentcrticicompetnciesperalarecerca 1 2 3 4 Collaboraci 1 2 3 4 Aquesta va ser la primera experincia amb Treballarambwiki:competnciestcniqueside Wikinews. No havia participat personalment amb comunicaci 1 2 3 4 aquesta comunitat i crec que aix va suposar una menadelimitaci,alprincipi. Activitatoptativaoobligatria Els meus estudiants van odiar Wikinews durant Obligatria una temporada, ja que moltes notcies que proposaven acabaven sent esborrades per la Individualoengrups comunitat, per diverses raons justificades. Per Individual tambesvaaconseguirunabonacollaboraciamb alguns editors habituals de Wikinews, i aix va ser VersilingsticadeViquipdia molt productiu perqu va donar als meus alumnes Castellana molta ms autonomia per resoldre els problemes dels seus articles directament, fora del temps de Perodedocent classeodelamevaintervenci. 2013 Un dels estudiants finalment va aconseguir publicar Nombremitjdestudiants lessevesnotcies,mostradesel23dejunyde2013: 15 https://es.wikinews.org/wiki/Se_dan_a_conocer_las_listas _para_las_elecciones_legislativas_nacionales_en_Argentin PertanyaunprojecteeducatiuambViquipdiamsampli? a No https://es.wikinews.org/wiki/Wikinoticias:2013/06/23 Recursos SuportdelacomunitatdeWikinews,atravstamb dunallistadecorreuIbercoop. sdematerialintroductori(guies,tutorials) Valoraci 1 2 3 4 5 21

24 Fitxa9 Valoraci AFEGIRREFERNCIESOCONTINGUT MULTIMDIA(FOTOS,ILLUSTRACIONS,VDEOS) 1 2 3 4 5 AMPLIARIMILLORARARTICLES CREARARTICLESNOUS DESCRIPCI ASSOLIRLAMENCIDARTICLEDEQUALITAT Lactivitat tenia una durada d11 setmanes i sinscrivia en Professor un calendari daltres activitats a realitzar durant el curs. DavidGmezFontanills Lextensa durada donava temps per a aprofundir en els Professorcollaborador materials i fonts necessries per a escriure els articles, a Dept.dInformtica,MultimdiaiTelecomunicacions ms despaiar la participaci i la interacci amb la UniversitatObertadeCatalunya comunitatviquipedista. Espanya Per a coordinar lexercici es va crear un viquiprojecte, a travsdelqualespodienenllaarelsarticlesquesestaven Nomdelcurs treballant, llistar les pgines dajuda i recursos a utilitzar, Imatgeillenguatgevisual donar pautes de treball i tenir una pgina de referncia mbitdeconeixement tant per als estudiants com per a la comunitat Disseny viquipedista. Nivelldelcurs AVALUACI Estudiantsdegraudecursosavanats Savalua el resultat final de larticle i, a ms, es tenen en Objectiusdocents compterecursosdelawiki:Historialdelarticle(ambqu podem accedir a versions prvies i comparar els canvis Desenvolupamentcompetnciesenescriptura 1 2 3 4 entre versions) i Contribucions dun usuari (que mostra Alfabetitzacidigital 1 2 3 4 Pensamentcrticicompetnciesperalarecerca 1 2 3 4 totes les edicions dun usuari a qualsevol pgina de Collaboraci 1 2 3 4 Viquipdia). Treballarambwiki:competnciestcniqueside Tamb es demanava als estudiants que elaboressin un comunicaci 1 2 3 4 informe reflectint el seu treball, en base, en altres, als Activitatoptativaoobligatria segentstems:Valoracideltreballrealitzat;Categoriesi Obligatria plantilles incloses; Bibliografia, fonts i referncies; Comentarisobrelainteracciamblacomunitat;Peticions Individualoengrups derevisidecontinguts(sishandemanat);Distincions(si Individual shan rebut); Material multimdia afegit (si correspon); altres. VersilingsticadeViquipdia El professor posa especial mfasi en el seguiment del Catalanaiespanyola treball a Viquipdia de cada alumne durant el curs, necessariperaorientarelsalumnesidetectarqestionsa Perodedocent resoldre, per tamb per a poder avaluar els informes i 20102011 resultatsfinals. Nombremitjdestudiants 65 VALORACI PertanyaunprojecteeducatiuambViquipdiamsampli? Va ser una experincia molt enriquidora, tamb a nivell No personal. La majoria dels estudiants van fer servir adequadament les fonts i es van submergir en els Recursos continguts. https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Tipografia/cur Alguns van dir que treballar amb la wiki havia estat un s_201011_UOC_1s esfor suplementari (tot i que alguns deien que valia la Suportdetutoriaperpartdusuarisavanats pena),peraixinclourehoambunpesimportantalanota sdematerialintroductori(guies,tutorials) de lassignatura va ser encertat. La autoavaluaci enmig Gmez,D.(2012).Wikipedia:Frecuentandoelotrolado. delperodecrecquevaserclau. DisponibleaAcademia.edu. 22

25 Fitxa10 AFEGIRREFERNCIESOCONTINGUT Valoraci MULTIMDIA(FOTOS,ILLUSTRACIONS,VDEOS) AMPLIARARTICLES 1 2 3 4 5 CREARARTICLES Professor DESCRIPCI FrancisBond Els estudiants han daconseguir que una pgina de Associateprofessor Viquipdia (un article) que parli sobre la lingstica Divisionoflinguisticsandmultilingualstudies (ensentitampli)aconsegueixilamencidarticlede NanyangTechnologicalUniversity qualitat (featured article), per sense passar pel Singapur procsdequalificaciperaungoodarticle*(ques massa lent perqu es pugui completar en la durada Nomdelcurs duncurscurt). Llenguatge,tecnologiaiInternet L'objectiu principal de lexercici s aprendre sobre l'edicicollaborativa.Lexerciciformapartd'uncurs mbitdeconeixement msamplisobrellenguatgeitecnologia. Humanitats Nivelldelcurs AVALUACI Estudiantsdegraudecursosavanats L'instructor segueix totes les pgines a mesura que s'hiesttreballant(perveurecomlagentinteractua Objectiusdocents en lnia) i desprs la pgina final s'avalua una Desenvolupamentcompetnciesenescriptura 1 2 3 4 setmanadesprsdeladatalmit(peraverificarque Alfabetitzacidigital 1 2 3 4 elscanvisnoesreverteixen). Pensamentcrticicompetnciesperalarecerca 1 2 3 4 Collaboraci 1 2 3 4 Els criteris d'avaluaci sn els 6 criteris de Treballarambwiki:competnciestcniqueside qualificaci per a un good article (ben escrit, comunicaci 1 2 3 4 verificableambrecercanooriginal,amplienlaseva cobertura, neutral, estable i illustrat, si s possible, Activitatoptativaoobligatria ambimatges)**. Obligatria VALORACI Individualoengrups Engrups Engeneral,crecquesunagranexperinciaperals estudiants. Per a moltes cerques a Internet, VersilingsticadeViquipdia Viquipdia s el primer resultat (cercant amb Anglesa Google)isboperalsestudiants,primer,conixerel procs dedici collaborativa que hi ha al darrere i, Perodedocent desprs, ser capaos de dir jo vaig escriure alguns 20102014 daquests continguts". A ms, crec que definitivament hem millorat la cobertura a Nombremitjdestudiants Viquipdiadelstemesquevamescollir. 30 L'nic problema va ser que vam topar amb editors incvics que van esdevenir un veritable problema: si PertanyaunprojecteeducatiuambViquipdiamsampli? algshientesta,potimpedirqualsevolavenenuna No pgina. Els estudiants no tenen temps infinit per a debatre les edicions; si alg era molt desagradable Recursos ensmovemaunanovapgina. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:School_and_univ ersity_projects/NTU_HG252_Language,_Technology_and_ the_Internet * http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Good_article_nomination Suportdetutoriaperpartdusuarisavanats s sdematerialintroductori(guies,tutorials) **http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Good_article_criteria 23

26 Fitxa11 CORRECCIDESTIL AFEGIRREFERNCIESOCONTINGUT DESCRIPCI MULTIMDIA(FOTOS,ILLUSTRACIONS,VDEOS) Estractabsicamentd'unasessiprcticade2hores CREARARTICLES per a la introducci dels estudiants de curs de Bioinformticaeneltreballambwikisil'ediciwiki. Professor Es tracta de, mitjanant ledici a Viquipdia, ToniHermosoPulido comprendrecomesgestionalainformaciambwikis Collaboradordocent (eines molt utilitzades en centres acadmics i CentredeRegulaciGenmica empreses). UniversitatPompeuFabra Espanya AVALUACI Nomdelcurs Atesa la curta durada de lactivitat, savalua IntroduccialmndeViquipdia bsicament la participaci i la motivaci dels estudiants. Si alguns dells arriben a contribuir o mbitdeconeixement crearcorrectamentarticlesaViquipdia,comapart Humanitats de la seva tasca (desprs de la sessi) o del seu projectedecurs,s'avaluarpositivament. Nivelldelcurs Estudiantsdegraudecursosavanats VALORACI Objectiusdocents Crecquelactivitatsunaintroduccimoltpositiva Desenvolupamentcompetnciesenescriptura 1 2 3 4 Alfabetitzacidigital 1 2 3 4 al mn wiki per als estudiants. Per a aprofundir Pensamentcrticicompetnciesperalarecerca 1 2 3 4 adequadament en el mn de Viquipdia i arribar a Collaboraci 1 2 3 4 comprendre i dominar usos ms avanats, caldria Treballarambwiki:competnciestcniqueside comunicaci 1 2 3 4 dissenyarunaactivitatdemshoresdedurada. Activitatoptativaoobligatria Obligatria Individualoengrups Ambds VersilingsticadeViquipdia Catalana Perodedocent 20102014 Nombremitjdestudiants 15 PertanyaunprojecteeducatiuambViquipdiamsampli? No Recursos http://bioinformatica.upf.edu sdematerialintroductori(guies,tutorials) Valoraci 1 2 3 4 5 24

27 3.4. Organitzacidelcurs simportantduratermeunabonaplanificacidelactivitatiposaradisposicidelsestudiantstotala informaci necessria perqu comprenguin la dinmica del curs i puguin dur a terme amb xit tots els exercicis. Molts professors utilitzen lespai de Viquipdia com a plataforma per a coordinar el curs i mantenirelcontacteambelsalumnes,jasiguiatravsdelespginesdusuaris(comhemvistalafitxa4), creantpginesdetreballperalprojecte(viquiprojectes,comhemvistalesfitxes9i10),omitjananteines prpiesdelprocsdedici,comelssandboxs. Aix permet posar a disposici dels estudiants grans quantitats dinformaci en un format de fcil actualitzaciiadaptacialesnecessitatsicaracterstiquesdecadacurs,alhoraqueserveixtambcomavia dintroducci a la plataforma de treball wiki. En aquest sentit, tamb es pot optar per crear una wiki independent del projecte Viquipdia en un estadi inicial del curs; aquesta opci permet introduirse progressivament al mn wiki per amb ms privacitat, per tal que aquells estudiants ms reticents a involucrarseenelprojectepuguinanarsefamiliaritzantamblaidea. Afidedeterminarelstemesoarticlesaeditar,espodenconsiderartambdiversesopcions.AlaFitxa 12 podem veure un cas en el qual el professor elabora per als alumnes una llista de temes i articles a treballar, entre les que cada grup dalumnes ha descollir quin ser el seu. En canvi, a la Fitxa 13 sn els estudiantsqui,desprsdeferunapetitarecerca,proposenitrienelstemesiarticlesatreballar. Sobretot,hemdetenirpresentquehihamltiplesexemplesirecursosalnostreabastperadissenyar unaprcticadocentbasadaenlacontribuciaViquipdia.EnDavidGmezenshaexplicat,alaFitxa9,que es va inspirar en lexperincia de BearsleyMurray 24 , que est molt ben documentada a la xarxa i que, efectivament,haservitdexempleiinspiraciamoltsprofessorsuniversitarisdarreudelmn.Enfuncide lmbit de coneixement de la nostra assignatura, la nostra expertesa, el nostre entorn de treball o altres factors,podemprendrecomareferncialexemplequemssadeqialesnostresexpectatives. Un cas especialment remarcable s lexperincia de Michael Mandiberg, que recollim a la Fitxa 14. A partir de les diferents edicions del curs que ha realitzat i daltres experincies que ha tingut en compte, aquestprofessorhadesenvolupatunprogramaoguiadocentdelassignaturaquehamerescutlatencide lamateixaFundaciWikimedia 25 .Enaquestapartatdelaguiahemvolgutaprofundirenaquestexemple, msenlldelcontingutrecollitalafitxaquemostraelcas. Orientacionsperadesenvoluparunaguiadocent (adaptacidelaguiadocentfacilitadaperMichaelMandibergFitxa14) Descripcigeneraldelexercici: Latascadecadaalumneconsisteixatriaruntemarelacionatambelscontingutsdelassignaturaque estiguipocdesenvolupat,entermesgenerals,investigarloiescriuresobreaquestaViquipdia.Esdur a terme una recerca de la literatura sobre el tema i, en base als resultats daquesta recerca, o b sampliarunarticleexistentobsencrearundenou,seguinttoteslesnormesdefuncionamentde Viquipdia.Mentreelprojecteestiguiactiu,cadaalumnehaurdemonitoritzarelscomentarisiedicions alseuarticle,aixcomcollaboraramblarestadalumnesenlalecturairevisidelsseustreballs. 24 http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Murder_Madness_and_Mayhem 25 http://blog.wikimedia.org/2012/01/04/designprofessorgivesstudentsrealworldexperiencesthroughwikipediaassignment/ 25

28 Descripcidetallada: En el primer quart del semestre es tria el tema i larticle a treballar. Un cop feta lelecci, cada alumne ha de redactar una proposta duna pgina que destaqui la informaci ms rellevant que la justifica,elspuntsquecobrirelseuarticleiunapetitallistaderecursos.Lalumnehaurdeteniruna entrevistaotutoriaambelprofessordurantleshoresdeclasseperadiscutirlaproposta.Esrecomana detallarclaramentelsterminisperaduratermeaquestatasca. Quan la proposta hagi aconseguit laprovaci del professor, lalumne comena a treballar en el procsdecreacidunarticleinteressantiprofundsobreeltemaescollit.Esrecomanaalalumneque, ABANS de comenar, es familiaritzi amb el tipus descriptura propi dun format enciclopdic. Escriure per a Viquipdia s molt diferent d'escriure un assaig encara que no est molt lluny d'escriure un articlecientficdescriptiuihad'encaixarenelformatadequat.Comapautesgenerals,esrecomana consultarlainformacisobre: Viquipdia:qusiqunos,queresumeixqusViquipdiaiqunos. Punt de vista neutral, que descriu la perspectiva central de Viquipdia sobre escriure articles neutralsiimparcials. Caprecercaoriginal,queexplicaqusiqunoslainformacienciclopdicavlida. Verificabilitat,queexplicaqucomptacomafontverificableicompotserverificadaunafont. Citadefonts,quedescriuquinamenadefontshauriendesercitadesilamaneradeferho. Manualdestil,queenllaaalaguiadestildeViquipdia. Viquipdiamantunaltestndardd'escripturaihafetgransesforosperamillorarlo.Lalumneha deseguiraquestesinstruccionsalacartapertalqueelseuarticlenosiguisuprimitobloquejat. Espodendonartambrecomanacionssobrelalongituddesitjadadelarticleilaqualitatinombrede fontsautilitzar,facilitantenllaosaarticlesvlidscomareferncia.Aqucaldrqueelprofessorfaciuna recercaprviaalcursitrobiexemplesadientsperalsseusalumnesilamatriadelcurs. Si sanima els alumnes a incloure imatges o altre material multimdia, caldr recordarlos que no totes les imatges disponibles a la web sn ds lliure i introduirlos a la Poltica de copyright de Viquipdia,peragarantirquenoesfacinmalespraxis(violacidedretsdautor,plagi...).Calavisarque qualsevol mala praxi ser detectada i tractada per la comunitat deditors. Es poden establir penalitzacions,tamb,queafectinlavaluacidelassignatura. Larticle ha d'incloure com a mnim 10 referncies a llibres o revistes acadmiques. Aquest s un requisit de mnims; a Viquipdia, cada frase o pargraf que fa una afirmaci ha de ser referenciada. Tamb ha d'incloure una llista d'enllaos externs que donin al lector ms informaci sobre el tema, i enllaarlarticleaaltrespginesdeViquipdiapertalquelapginanosiguirfena(hiperenllaarels continguts). Perafamiliaritzarseenladinmicadelapeerreview,espotrecomanaralsalumnesvisitarlasecci de Viquipdia destinada a aquest procs de treball (facilitar enllaos o recursos) i que busquin comentariscreatiusalsseusarticles.sadir,calvncerlaporalscomentarisdaltreseditorsiveureel treballcollaboratiucomunamaneradenriquirireforareltreballpropi. Enrelacialatascadeseguimentdelarticle,calferveurealsalumnesquedurantelprocsdedici estaran obligats a respondre qualsevol comentari sobre el seu article i actuar en conseqncia (fer canvis adequats, defensar les seves decisions, etc.). Aquests comentaris sn els que donaran un feedbacksubstancialalseutreballielspermetrmillorarelseuproductefinal.Selspotrecordarqueel professor ser tamb un membre actiu en tota aquesta activitat de revisi i que seguir el treball de cadaalumnealllargdelsemestre. 26

29 Finalment,elsalumnestambllegiraniavaluaranocomentaranelsarticlesdelsseuscompanysde classe. Cal animarlos a participar, fent sempre comentaris constructius i tils. No es rebran bonificacionspercomentariscomara"bonarticle!"o"emvaagradar!".Calsuggeriraspectesconcretsa millorar,demanerarealista;compararelsarticlesdelscompanysambelpropidecadaalumne,iveure sialghaaprsalguntrucoeinaqueelspuguiajudar.Tambsimportantrecordarquecalabstenirse dequalsevolmenadellenguatgeabusiuoinapropiat. Redaccidunassaigdecairereflexiu: ParallelamentalaredaccidelarticleaViquipdia,esdemanalaredaccidunassaigreflexiubreu (25pgines)sobrelesexperinciesviscudesdurantelcurs.Algunesdelesqestionssobrelesqualses podenreflexionarserien,perexemple,sil'escripturadarticlesaViquipdiasdiferentdeladelstreballs mstpicsenunaclasseuniversitria,o,qushaaprssobreViquipdia. Tambespodeninclourereflexionssobreelsaspectestcnicsisocialsdel'ediciaViquipdia.Aix podriaincloureunareviside: - Lapginadediscussi - Lapginadhistorialdedicions - Elsrolsdelsusuaris - Elroldelacollaboraci - LesnormesdeViquipdia(quesnlleugeramentdiferentsdelesnormesenlaredaccidarticles perauncursoassignatura) Aixmateix,espodrienplantejaralalumnelessegentsqestions: - HacanviatlasevarelaciambViquipdia? - Laveudiferent? - Hiconfiams,omenys? - Haaprsnovesmetodologiesderecerca,enaquestcursiexercici? - Haaplicatmetodologiesquejaconeixiaiaplicava? - ConsideraquehihahagutmsomenysinvestigaciprviaalaredaccidelarticleaViquipdia queenlaredaccidaltrestreballsacadmics? - Larealitzacidelexercicihacanviatlasevamaneradescriuretambenaltrescontextos?Sis aix,podriaexplicarenquinsentitshaprodutaquestcanvi? - Quins sentiments desperta la constataci que les paraules que sescriuran poden aparixer als resultatsdecercadunaaltrapersonaquebuscainformacisobreeltematreballat? - Qusesentsabent,tamb,quelesparaulesescritespodransermodificadesoreescritesperuna altrapersonaqueconsideriquepotmillorarelcontingutdelarticle? Avaluacidelexercici: Laqualificacidelexercicival50puntsdelanotafinal,repartitsdelasegentmanera: - 25puntsesguanyenenelworkinprogressdelcurs,incloentesborranysipropostes. - 25puntscorresponenalavaluacidelarticlefinal. 27

30 Esdonaranfinsa25puntsdebonificacisilarticleassoleixunreconeixementdequalitatmsenll delaclasseBifinsaunnivelldegoodarticle(assolirlamencidarticledequalitatacostumaaquedar foradelabastdelcurs,llevatquesiguiunobjectiuespecficdelcurs). Criterisperacomprovarlaqualitatdelarticle: - Larticlehadesersobreeltemaaprovatpelprofessor. - Larticlehadincloureunresumintroductoriocapalera(seguintlestilpropideViquipdia),almenys 3pargrafsalcosprincipaldelarticlepercadamembredelgrup(silarticleespreparaengrupsino individualment),unaconclusiiunabibliografia. - Absncia derrors gramaticals i ortogrfics en tot el document (que no inclouen l'absncia de capitalitzaciespria,comSociologiaenllocdelasociologia). - La introducci resumeix el tema correctament i no inclou informaci nica no present en el cos principaldel'article. - Larticle s'ha estructurat de manera lgica i no hi ha buits estranys (per exemple, que larticle escrigui sobre una tendncia histrica per sometin, sense justificaci ni menci, investigar uns segles;obquesestiguipresentantunavisigeneralperpasosperesdecideixiqueambunspocs pasosescollitsaleatriamentssuficient,encomptesderaonarquinsiquinnombredepasoscal incloureperacobrireltemadestudiadequadament). - Lesfontsempradessnfiables. - Les citacions de larticle sn presents i emprades correctament, segons el format estipulat per la comunitatdeViquipdia. - Lescitacionsdelarticleesfanenunformatcoherentiproporcionentotalainformacinecessria (nom de l'autor, ttol de la publicaci, la informaci de l'editorial, nmero de pgina, si est disponibleenlnia...). - Elcosdeldocumentexploraeltemaescollitambdetallsuficient(entenentper"detallsuficientque no shauria de poder fer una cerca bibliogrfica rpida i trobar informaci que no apareix en el document).Peraaix,calhaverrepassatlaliteraturaactualipassada,llibres,diaris,llocsweb,etc.i resumirhototenunarticlequeresultifcildellegirientenedor.Aquesthauriadeserunaspecte importantdelavaluaci:siestrobenafaltargransvolumsd'informaci,osishainclsinformaci incorrecta o sense citacions que recolzin les conclusions de lalumne, aquest perdr una part importantdelspunts. - Larticle s'ha d'ajustar a les normes d'escriptura de Viquipdia (Punt de vista neutral, Recerca no original...). Daltrabanda, savaluar lactivitat de lalumnedacordamb dos factors principals:(1) si sha anat contribuintoeditantlarticledemaneraregular(cadapocsdies)ono,i(2)sishaestatactiualapgina de discussi de l'article (aix vol dir que el professor tindr en compte shi shan ats i sha intentat donarrespostaatotselscomentarisqueharebutlalumnealapginadediscussidelseuarticle,ja siguinperpartdecompanysdeclasse,delprofessorodelacomunitatdeViquipdia;oencasqueno shagidutatermeelcanvisuggerit,sishadonatunaexplicaciadequada). Comsuspendreeltreball: - Plagiomassapresnciadecitacionsliteralsllargues. - Ometreelsterminismarcatsperalcomplimentdelestasquesdelassignatura. - Registrarseieditarnomsafinaldecurs. - Noparticiparalespginesdediscussi. 28

31 Avaluacidelassaigreflexiu: Eldocumentdereflexiespotavaluarsegonselrigorilaprofunditatambqulalumnereflexiona sobre la seva experincia, aix com tamb el nombre i el detall de factors que valora. Aix mateix, el documenttambs'utilitzacomunalentperavaluarelseuprojectefinal. 29

32 Fitxa12 ANLISICRTICADARTICLESEXISTENTS Valoraci CORRECCIDESTIL 1 2 3 4 5 AFEGIRREFERNCIESOCONTINGUT MULTIMDIA(FOTOS,ILLUSTRACIONS,VDEOS) AMPLIARARTICLES CREARARTICLES DESCRIPCI Els estudiants sagrupaven en parelles i el professor Professors donava a cada grup una llista de temes a treballar CullenJ.ChandleriAlisonS.Gregory entre els quals calia escollirne un. Aquests temes Associateprofessor/DirectorofLibraryServices eren,ocompletamentabsentsaViquipdia,otenien DepartmentofHistory/SnowdenLibrary noms una entrada qualificada de stub (la LycomingCollege denominaci que Viquipdia dna a articles molt EUA breusisenseestructura). Laprimeraetapadelprojecteconsistiaainvestigarel Nomdelcurs tema escollit. A continuaci, calia escriure un ElsorgimentdelIslam document de 5 pgines basat en fonts primries i acadmiques.Finalment(idesprsdel'aprovacidel mbitdeconeixement professor), els estudiants creaven un nou article de Histria Viquipdia o inserien la seva recerca en un article existent,seguintlesnormesicriterisdeViquipdia. Nivelldelcurs Estudiantsdegraudecursosavanats AVALUACI Objectiusdocents Hi havia tres exercicis preliminars que cada parella d'estudiants havia de completar per a assolir la Desenvolupamentcompetnciesenescriptura 1 2 3 4 competncia tcnica que requereix ledici a Alfabetitzacidigital 1 2 3 4 Pensamentcrticicompetnciesperalarecerca 1 2 3 4 Viquipdia.Elsestudiantstambhaviendesotmetre Collaboraci 1 2 3 4 a revisi del professor els esborranys dels seus Treballarambwiki:competnciestcniqueside articles. Al final del semestre, cada grup feia una comunicaci 1 2 3 4 presentaci dels resultats davant la classe i es debatiampliamentsobrel'experincia. Activitatoptativaoobligatria Obligatria VALORACI Consideroquelexperinciavaserunxitiquevam Individualoengrups assolir els objectius principals d'aprenentatge que Engrups havemproposat. VersilingsticadeViquipdia Anglesa Perodedocent 2008 Nombremitjdestudiants 25 PertanyaunprojecteeducatiuambViquipdiamsampli? No Recursos sdematerialintroductori(guies,tutorials) Chandler, C. (2010). Sleeping with the Enemy: Wikipedia in the College Classroom. TheHistory Teacher, 43.2 (Feb. 2010),p.247257. 29

33 Fitxa13 ANLISICRTICADARTICLESEXISTENTS Chiang,CDetal.(2012).Learningchronobiologyby improvingWikipedia.BiolRhythms,27(4):p.3336. CORRECCIDESTIL AFEGIRREFERNCIESOCONTINGUT Valoraci MULTIMDIA(FOTOS,ILLUSTRACIONS,VDEOS) 1 2 3 4 5 AMPLIARARTICLES CREARARTICLES DESCRIPCI Professor Aquest projecte pretn que els estudiants ErikHerzog identifiquin llocs wiki que necessitin actualitzar o Professor modificar el seu contingut, i distribuir la seva DepartamentdeBiologia informaci al mn. Desprs de fer un exercici de UniversitatdeWashington recerca, els alumnes voten una llista de 15 llocs EUA wiki i aquests es reparteixen entre grups de 34 Nomdelcurs estudiants. Rellotgesbiolgics AVALUACI mbitdeconeixement EXACTITUD CIENTFICA (15 pts.). Haver dut a terme Biologia almenysdosdelssegentstems: 1. Correccidefetsincorrectes. Nivelldelcurs 2. Identificarerrorsomalentesoscomuns. Estudiantsdegraudecursosavanats 3. Esclarirfrasesconfuses. 4. Afegir(actualitzant)coneixement. Objectiusdocents 5. Ferqueunadefinicideixideserambigua. 6. Proporcionarcontexthistric. Desenvolupamentcompetnciesenescriptura 1 2 3 4 Alfabetitzacidigital 1 2 3 4 QUALITAT DE LORGANITZACI (10 pts.). Haver dut a Pensamentcrticicompetnciesperalarecerca 1 2 3 4 termealmenysdosdelssegentstems: Collaboraci 1 2 3 4 1. Organitzarelstemesdemaneralgica. Treballarambwiki:competnciestcniqueside 2. Corregirtipografiesierrorsgramaticals. comunicaci 1 2 3 4 3. Ser clar i concs, i complir amb el manual destil de Viquipdia. Activitatoptativaoobligatria 4. Incloure enllaos cap a o des daltres articles Obligatria rellevantsdeViquipdia(hiperenllaar). 5. Incloureenllaosafontsexternesfiablesirellevants. Individualoengrups QUALITATDELESCITACIONS(15pts.) Ambds Elsalumnessnrecompensatsperproporcionaralmenys3 citacions que segueixin els criteris wiki per a les VersilingsticadeViquipdia citacions/referncies cientfiques. Es poden considerar Anglesa fontsdediferentstipusiesrecomanaprioritzarfontsque siguin ms habitualment emprades o que tinguin major Perodedocent impacte. 20102014 BONUS(10pts.) Esdonarunabonificaciperunesforouna originalitat Nombremitjdestudiants especial, en base a lavaluaci global del resultat final del 55 treball de cada estudiant. Una bona manera dassolir aquestapuntuaciextrassuperarelsmnimsesmentats PertanyaunprojecteeducatiuambViquipdiamsampli? msamuntitenirsemprepresentelscriterisdeViquipdia No peraunarticledequalitat. Recursos VALORACI http://www.nslc.wustl.edu/courses/Bio4030/wikipedia_pr oject.html Els estudiants van valorar positivament l'experincia d'aprenentatge. Tot i aix, ens vam SuportdunAmbaixadorViquipdiaenlniaide trobar que els editors de Viquipdia, de vegades, tutoriaperpartdusuarisavanats. tenen objectius que no s'alineen amb els objectius sdematerialintroductori(guies,tutorials) educatiusdelnostreprojecte. 30

34 Fitxa14 DESCRIPCI Lexerciciprincipalconsisteixenlaredacciomillora AMPLIARARTICLES dun article a Viquipdia. Lalumne ha de fer una CREARARTICLES primerarecercapertaldescolliruntemarelacionat amb els continguts de lassignatura que estigui poc Professor desenvolupat, i decidir si vol ampliar un article MichaelMandiberg existentaViquipdiaocrearneundenou. Associateprofessor Mentreelprojecteestiguiactiu,cadaalumnehaur MediaCulture,DivisionofHumanitiesandSocial de monitoritzar els comentaris i edicions del seu Sciences article, aix com collaborar amb la resta dalumnes CollegeofStatenIsland enlalecturairevisidelsseustreballs. EUA Tamb es demana la redacci dun assaig reflexiu breu (25 pg.) sobre les experincies viscudes Nomdelcurs durantelcurs. HistoryofDesignandDigitalMedia AVALUACI mbitdeconeixement Dissenyimitjansdecomunicacidigitals Lexercici es puntua sobre 50 punts: 25 punts es guanyen en el workinprogress del curs, incloent Nivelldelcurs esborranys i propostes. I 25 punts corresponen a Estudiantsdegraudenivellsavanats lavaluacidelarticlefinal. Esdonaranfinsa25puntsdebonificacisilarticle Objectiusdocents assoleixunreconeixementdequalitatmsenllde Desenvolupamentcompetnciesenescriptura 1 2 3 4 Alfabetitzacidigital 1 2 3 4 laclasseBifinsaunnivelldegoodarticle(assolir Pensamentcrticicompetnciesperalarecerca 1 2 3 4 la menci darticle de qualitat queda fora de Collaboraci 1 2 3 4 labastdaquestcurs). Treballarambwiki:competnciestcniqueside comunicaci 1 2 3 4 Lassaig reflexiu savalua en base al rigor i la profunditat amb qu lalumne reflexiona sobre la Activitatoptativaoobligatria seva experincia, aix com el nombre i detall de Obligatria factorsqueshitenenencompte. Individualoengrups Individual VALORACI Els estudiants es van mostrar molt motivats amb VersilingsticadeViquipdia lexercici, i van arribar a implicarse ms amb Anglesa lassignatura.Tambvanmillorarlesseveshabilitats per a la recerca i van ser ms conscients dels Perodedocent problemesdelplagiidelvalorduntreballderecerca 20112014 bendesenvolupat. Nombremitjdestudiants 30 PertanyaunprojecteeducatiuambViquipdiamsampli? Si:UnitedStatesEducationProgram Recursos http://en.wikipedia.org/wiki/Education_Program:College_ of_Staten_Island/History_of_Design_and_Digital_Media_( Fall_2013) SuportdAmbaixadorViquipdiaenlniaide ResearchLibrarian sdematerialintroductori(guies,tutorials) *http://blog.wikimedia.org/2012/01/04/designprofessor Valoraci givesstudentsrealworldexperiencesthroughwikipedia assignment/ 1 2 3 4 5 31

35 3.5. Treballarambcollaboradors Com ja hem anat veient a les fitxes dexemple fins ara presentades, alguns projectes compten amb lajudadecollaboradorsexterns.EnaquestsentitelgranreferentselWikimediaEducationProgram,que ja hem presentat anteriorment. Des daquest programa educatiu sha creat la figura de lambaixador de Viquipdia 26 , que s un voluntari que collabora amb professors i estudiants que estan duent prctiques docentsbasadesenlediciaViquipdiaiqueelsdnasuportenlestasquesdedici,enlacomprensidel funcionamentinormesdelacomunitat,enlaresolucideconflictesquepuguinsorgir,etc. MsenlldeladscripcioficialalprogramaeducatiudelaFundaciWikimedia,podeucontactaramb ambaixadors de Viquipdia, arreu del mn, perqu collaborin amb la vostra iniciativa. Ara b, cal tenir presentqueelsuportinstitucionalsunfactorclaudxit.Pertant,siusinteressaaquestacollaboracila millor opci s contactar primer amb la comunitat viquipedista de referncia ms propera i conixer els recursosdequdisposenenaquestalniadecollaboraci.UncaptollocaldeViquipdiauspotajudara articularunaxarxadecollaboraciambambaixadorsViquipdiaenlnia.Calesmentar,enaquestsentit, quelaViquipdiaencataltunsistemadementorsenelqualdiferentsvoluntariss'ofereixendemanera especficaaajudarelsnovells. Si esteu engrescats i disposeu del suport institucional necessari, podeu provar dintroduir a la vostra universitat o escola la figura de lambaixador Viquipdia de Campus, que vindria a ser un ambaixador o voluntari vinculat a lorganitzaci que permet estendre les prctiques docents a diferents professors i mbitsdelainstituci.Enaquestcas,lavostraprcticadocentquedariainscritaenunprojecteeducatiuen elmarcdelavostrauniversitat,msenlldelvostrecursoassignatura. Daltrabanda,podeucomptaramblacollaboracidusuarisdeViquipdiaambmsexpertesaqueels alumnesalsqualssadreaelcurs.Perexemple,alumnesdedicionsanteriorsduncursodunaassignatura podenferdetutorsalsalumnesduncursactual,iacompanyarlosaixeneltranscursdelexperincia.La tutoria dusuaris avanats la poden dur a terme altres professors de la vostra universitat (collaboradors docentsdelavostraassignatura,perexemple,oaltrescollegues)ousuarisvoluntarisquemostrininters enelvostreprojecteihivulguincollaborar. Treballarambcollaboradors,especialmentsipertanyenalmbiteducatiu,potsermoltbeneficisper aassolirlxitenlavostraprcticadocent.Comhemcomentat,ensajudaaferelseguimentdelstreballs dels alumnes, a detectar i intervenir en possibles conflictes, o a assessorar els alumnes en les tasques dedici.sunponttambentreelsalumnesilacomunitatviquipedista,quefacilitenlacomprensimtua delesdiferentsexpectativesquealumnesialtreseditorspuguintenir. Enaquestapartattambhemvolgutatendreunaaltramenadecollaboracientreunaprcticadocent iunagentextern:lavinculaciaunprojecteeducatiuambViquipdiamsampli.Comhemvistalesfitxes fins ara exposades, no s una opci massa habitual. De fet, dels 52 casos recollits durant la recerca del projecteWiki4HE,noms15hanafirmatestarvinculatsaunprojecteeducatiumsampli.Destacaremen aquestaguiatresdaquestscasos,amodedexemple. AlaFitxa15tenimelcasdelprojecteViquimodernisme,delGrupdeRecercaenHistriadelArtidel Disseny Contemporanis, Gracmon 27 , de la Universitat de Barcelona. Alguns membres daquest grup de recercavanpresentarlasevaexperinciaalseminariinternacionalWikipediaandUniversity:Researchand TeachingExperiencesorganitzatenelmarcdelProjecteWiki4HEelpassatdesembrede2013alIN3UOC, demaneraquepodeuconsultarnelapresentacialblogdelprojectederecerca 28 . 26 http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Education_program/Ambassadors 27 http://www.ub.edu/gracmon/ 28 http://oer.uoc.edu/wiki4HE/seminariinternacional/presentacions/ 32

36 ElprojecteViquimodernismesunainiciativadocentmitjanantlaqualtotselsmembresdelgrupde recerca Gracmon duen a terme en les seves assignatures una prctica docent basada en ledici a Viquipdia.ElprojecteselresultatdelacollaboracientreelGracmoniAmicalViquipdia.Lacoordinaci esfamitjanantunviquiprojectequettrespropsitsprincipals:(1)millorarlapresnciadelModernisme catal a la Viquipdia catalana, (2) millorar la transferncia del coneixement universitari als continguts oberts en lnia i (3) posar en prctica nous models deducaci oberta 29 . Actualment hi participen set membres del grup de recerca que editen continguts a Viquipdia en cinc assignatures de la Facultat dHistriadelaUniversitatdeBarcelona. En segon lloc, a la Fitxa 16 podem veure una prctica docent vinculada al projecte ASA Wikipedia Initiative 30 .Enaquestcas,lainiciativasorgeixdelAssociaciAmericanadeSociologia,quedesde2011fa unacridaalsprofessionalsdelasociologiadelsectoreducatiuperqutirinendavantprctiquesdocentsque contribueixin a millorar els continguts de Viquipdia de lmbit de la sociologia. Des del portal habilitat especficamentperalainiciativaespotconsultarinformacisobreelsprojectesencurs,crearuncompteo registrarseaViquipdia,aixcomregistrarseperapassaraformarpartdelainiciativa. Per tant, aquest projecte respon a un comproms professional per a millorar la representaci duna disciplinaacadmicaenundelsmajorsrepositorisdinformacienobertdelmn.Tamb,lassociaciASA volpromourelesprctiqueseducativesenobertarreudelmn.Peraixlainiciativaestcoordinadatamb ambelprogramaeducatiuglobaldelaFundaciWikimedia. Aquest exemple pot servir dinspiraci a professors que potser no estan en situaci de proposar un projecteeducatiudegranabastenelsidelasevauniversitat,perquetanmateixpodenbuscaraliances ambcolleguesdeprofessidelseumbitacadmicatravsdorganitzacionsprofessionals. Finalment, la Fitxa 17 enspresenta elcas del projecteWikiProject Medicine 31 . Segons ens explica el professor Amin Azzam, de la Facultat de Medicina de la Universitat de Califrnia, aquest projecte s el primercasenquunaescolademedicina,alsEstatsUnits,creaunprojecteambelpropsitexplcitdeditar contingutsmdicsaViquipdia.Almateixtemps,elprojecteshaassociatambTranslatorsWithoutBorders (TraductorsSenseFronteres)ilainiciativaWikipediaZero 32 perafacilitarlaccsaViquipdiaapasosen viesdedesenvolupament,atravsdetelfonsmbilssensecrregueseconmiquesperlatransmisside dades. 29 http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Viquimodernisme 30 http://www.asanet.org/about/wiki_Initiative.cfm 31 http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Medicine 32 http://wikimediafoundation.org/wiki/Wikipedia_Zero 33

37 Fitxa15 AFEGIRREFERNCIESOCONTINGUT Valoraci MULTIMDIA(FOTOS,ILLUSTRACIONS,VDEOS) AMPLIARARTICLES 1 2 3 4 5 CREARARTICLES ASSOLIRLAMENCIDARTICLEDEQUALITAT DESCRIPCI Professora CristinaRodrguezSamaniego En termes generals, lexercici consistia a editar continguts sobre lArt Nouveau catal a la Professora DepartamentdHistriadelArt Viquipdia. Lestudiant podia triar entre tasques UniversitatdeBarcelona diferents (afegir referncies, crear un article nou...) Espanya en funci del tema que escolls. s a dir, primer es feiaunarecercaperadeterminarquinscontingutses Nomdelcurs volien publicar (des dinformaci sobre artistes a DelesArtsDecorativesalaculturadelDisseny revistesoactivitatsculturals)idesprsesplantejava mbitdeconeixement quin tipus de tasca dedici era ms convenient, en Humanitats funcidelsrecursosdisponiblesidelainformacija introdudaalenciclopdia. Nivelldelcurs Estudiantsdegraudeprimerscursos AVALUACI Objectiusdocents Lavaluaci variava segons els resultats del grup. La puntuaci mxima podia arribar a assolir el 40% de Desenvolupamentcompetnciesenescriptura 1 2 3 4 la nota de lassignatura. El principal criteri Alfabetitzacidigital1 2 3 4 Pensamentcrticicompetnciesperalarecerca 1 2 3 4 davaluaci era ls que shavia fet de les fonts Collaboraci 1 2 3 4 dinformaci en histria de l'art i el Treballarambwiki:competnciestcniqueside desenvolupamentdelprocsderecerca. comunicaci 1 2 3 4 Activitatoptativaoobligatria VALORACI Opcional Lexperincia va ser molt positiva, tant per als alumnescomperalsprofessors. Individualoengrups Engrups VersilingsticadeViquipdia Catalana Perodedocent 20122013 Nombremitjdestudiants 50 PertanyaunprojecteeducatiuambViquipdiamsampli? Si:Viquimodernisme http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Viquimodernis me Recursos SuportdunAmbaixadorViquipdiaenlnia,dAmical Viquipdia sdematerialintroductori(guies,tutorials) 34

38 Fitxa16 AMPLIARARTICLES Valoraci CREARARTICLES 1 2 3 4 5 Professor ErikOlinWright VilasDistinguishedProfessor DESCRIPCI DepartmentofSociology UniversityofWisconsin ElsalumneshandeferunacontribuciaViquipdia EUA com una spinoff del seu exercici central de lassignatura.Calseguirlapremissadelpuntdevista Nomdelcurs neutral i diferenciar lestil descriptura acadmic de Seminarienteoriesdelestat lenciclopdic. mbitdeconeixement Es treballa tamb laspecte collaboratiu en la Cinciessocials discussiidefensadelesposicionsquecadaalumne adoptaenlessevespropostes.Elresultatfinalnocal Nivelldelcurs Doctorat que sigui un article sencer, sin que pot ser una ampliaci dun article existent. En tot cas, per, es Objectiusdocents consideraraonableunaaportacidentre600i1.500 Desenvolupamentcompetnciesenescriptura 1 2 3 4 paraules. Alfabetitzacidigital 1 2 3 4 A principi de curs es fan tutories i sessions Pensamentcrticicompetnciesperalarecerca 1 2 3 4 Collaboraci 1 2 3 4 introductriesperaensenyarelsprincipisbsicsiel Treballarambwiki:competnciestcniqueside funcionament del procs dedici a Viquipdia. El comunicaci 1 2 3 4 seminaricompta,alllargdelsemestre,ambelsuport dunambaixadorViquipdiadeCampusqueajudar Activitatoptativaoobligatria Obligatria els estudiants en el desenvolupament de les seves tasquesdediciicollaboraci. Individualoengrups Ambds AVALUACI Lavaluaci consistia en la revisi del resultat global VersilingsticadeViquipdia Anglesa del treball dels alumnes, seguint com a criteri general la serietat i lesfor dedicats a lexercici, en Perodedocent comptesdavaluarlaqualitatdelproductefinal. 2011 VALORACI Nombremitjdestudiants 15 Tincintenciderepetirlexperinciaenelfutur.Els estudiants van trobar que lexercici era productiu i PertanyaunprojecteeducatiuambViquipdiamsampli? molt interessant. La feina extra que els va suposar, Si:ASAWikipediaInitiative en relaci a un treball normal dassignatura va http://www.asanet.org/about/wiki_Initiative.cfm resultarunamicaproblemtic;peraix,esticprovant deredefinirlexerciciperququedimsintegratenel Recursos transcursnormaldelcurs. SuportdeWikipediaCampusAmbassador,Wikipedia OnlineAmbassadoritutoriadusuarisavanats sdematerialintroductori(guies,tutorials) Wright, E. (2011). A Call to Duty: ASA and theWikipedia Initiative,aASAfootnotes,vol.39,n.9(nov.).A: http://www.asanet.org/footnotes/nov11/images_new/foo tnotes_nov11.pdf 35

39 Fitxa17 CORRECIDESTIL Valoraci AFEGIRREFERNCIESOCONTINGUT MULTIMDIA(FOTOS,ILLUSTRACIONS,VDEOS) 1 2 3 4 5 AMPLIARARTICLES ASSOLIRLAMENCIDARTICLEDEQUALITAT DESCRIPCI Professor Lactivitat volia captar estudiants de medicina que AminAzzam volguessin contribuir al projecte WikiProject AssociateClinicalProfessor Medicine. Concretament, lactivitat sadreava a SchoolofMedicine UniversityofCalifornia estudiantsdequartdemedicinaiesplantejavauna EUA activitat dun mes de durada, en una assignatura electiva, que se centrava a millorar els continguts Nomdelcurs darticlesexistents. ExpandingWikiProjectMedicine mbitdeconeixement AVALUACI Cinciesdelasalut No es va considerar necessari desenvolupar un sistema complex o elaborat per a avaluar lexercici; Nivelldelcurs es va donar per suposat que tots els alumnes Estudiantsdegraudecursosavanats simplicarien i sesforarien a fer correctament Objectiusdocents lactivitat. Desenvolupamentcompetnciesenescriptura 1 2 3 4 No obstant aix, es requeria a cada estudiant la Alfabetitzacidigital 1 2 3 4 revisideltreballdelsseuscompanysalllargdelcurs Pensamentcrticicompetnciesperalarecerca 1 2 3 4 Collaboraci 1 2 3 4 atravsdecomentarisalapginadediscussidels Treballarambwiki:competnciestcniqueside articles revisats. A ms, tots els alumnes havien de comunicaci 1 2 3 4 realitzar entrevistes a professionals mdics al principi i al final del semestre en qu sinscrivia Activitatoptativaoobligatria lactivitat.Alfinaldecursesvaduratermeungrup Obligatria dediscussientretotselsparticipantsperavalorar Individualoengrups conjuntamentlexperincia. Individual VALORACI VersilingsticadeViquipdia Anglesa Lexperinciavasermoltgratificantielsestudiants la van valorar positivament. Tot i aix, degut al Perodedocent programa de formaci dels estudiants de medicina 20132014 en els ltims cursos (on han de fer rotacions, Nombremitjdestudiants prctiques i residncies), es fa molt difcil poder 5 incloure aquesta activitat en el pla de formaci. PertanyaunprojecteeducatiuambViquipdiamsampli? Si:WikiProjectMedicine Recursos https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Medi cine/UCSF_Elective_2013 SuportdambaixadorsdeViquipdiaidels bibliotecarisdelauniversitat sdematerialintroductori(guies,tutorials) 36

40 3.6. xitsidificultats La primera conclusi que podem extreure de tota la informaci recopilada sobre prctiques docents ambViquipdiasquelamajoriadeprofessorsenfanunavaloraciglobalpositiva.Sesmenten,noobstant aix,dificultatsaparegudeseneltranscursdelsexercicis,sobretotrelacionadesamblamancadexperincia (bperpartdelsprofessors,bperpartdelsalumnes),lamancadetemps(perladuradalimitadaquepot tenirunexerciciacadmic)ilapocaplanificacidelexercici. Comafactorsdxitcaldestacar: (1) IncloureitreballarinformacigeneralsobrelesnormesielprocsdediciaViquipdiapertalde garantirqueelsestudiantspodrantreballarambelmnimdeconeixementsihabilitatsnecessaris peraduratermelestasquesplantejades. (2) Proporcionar informaci clara i accessible sobre el funcionament de lassignatura i lexercici, especificant els terminis establerts per anar assolint les tasques, com savaluar el treball dels alumes,quinscriterisestindranencompte,quinesdinmiquesdetreballsesperadelsalumnes, etc. (3) Disposar dun espai com de collaboraci i comunicaci, com un viquiprojecte vinculat a lassignatura. (4) Comptarambelsuportdecollaboradorsexterns,comelsambaixadorsdeViquipdiaolatutoria dusuarisavanats. (5) Acotar les expectatives del curs i adaptarles de manera realista al context del professor, dels alumnesidelamatriaprincipalobjectedestudi.Lesdificultatstcniquesiorganitzativespoden impedirquesassoleixinelsestndardsdequalitatfixatsperViquipdia,peraixnohadimpedir quelexperinciasiguisatisfactriaperalsestudiants. (6) Ferunseguimentconstantdelevolucidelescontribucionsieltreballdelsalumnes. Lesprincipalsdificultatsidentificadeshanestat: (1) Desavinences o perspectives diferents entre els editors viquipedistes i els alumnes. Els propsits pedaggics de la prctica docent i els objectius especfics dels alumnes a vegades generaven conflictes amb els objectius dels editors viquipedistes. Malgrat aix, aquesta interacci entre estudiantsieditorsconstitueixunfactormoltpositiuienriquidordelsdocentdeViquipdia. (2) La realitzaci daquesta mena dexercicis suposa ms temps i esfor de dedicaci per part dels alumnes. En alguns casos shan expressat queixes o reticncies dels estudiants. Tamb per als professorssuposaunadedicacisignificativadetemps,jasiguiperalapreparacidelexercici,com peralestasquesdeseguimentidavaluacidelesactivitats. (3) El desconeixement de Viquipdia pot suposar una barrera per a alguns estudiants, que es poden sentir incmodes per la manca de privacitat dels seus treballs o per la participaci de persones alienesalseuentornacadmic. (4) Eldesenvolupamentdelexercicisenltimainstnciaimprevisible:permoltquelactivitatestigui planificada,laintensitatdeltreballcollaboratiuilacomplexitatdelexercicifaquesemprehipugui haverimprevistos,reaccionsinesperades... Enlamajoriadecasos,per,semblaquelasatisfaccidelsestudiantsilamilloradelesseveshabilitatsi competnciescompensaelsentrebancsidificultatsquehaginpogutsorgiralllargdelcurs. En relaci a la valoraci global de lexperincia, de la mostra de 52 casos noms un cas ha valorat lexperincia amb 1, en un barem de l1 al 5 (on l1 representava la valoraci ms negativa i el 5 la ms 37

41 positiva); i noms un altre cas ha respost amb una valoraci de 2. En canvi, el 85% de les respostes han estatdunavaloracide4o5sobre5. AlfinaldaquestapartatposemcomaexemplelaFitxa18,quedescriuelcasamblasegonavaloraci msnegativadelamostra.Segonsexplicaelprofessor,aquestresultatsexplicaperunentorninstitucional poc favorable, un context sociodemogrfic dels alumnes que suposava grans dificultats (problemes de lectura i escriptura, barreres daccs a Internet i noves tecnologies...) i una molt baixa motivaci dels estudiants. Al marge de les valoracions positives, els professors fan comentaris constructius a partir de la seva experincia que poden resultar molt tils per a preveure situacions problemtiques. A banda dels que ja han anat apareixent a les fitxes presentades, el professor Joan Simon, de la Universitat de Barcelona, remarca especialment que dur a terme aquesta mena de prctica docent requereix grans quantitats de temps.Enaquestalnia,elprofessorXavierGir,delaUniversitatPompeuFabra(unveterenlarealitzaci de prctiques docents amb Viquipdia), comenta: encara tinc dubtes sobre la forma davaluar sense generarunaenormequantitatdetreballperalprofessor.Crecqueunesquemadeduesvolteshadeserel msdesitjable,perrequereixmoltesforperpartmeva. Peravncerdificultats,enDavidGmez,delaUOC,comentaquelainformaciprviaperaanticipar potencials problemes, lautoavaluaci com a entrega a mig curs, el seguiment del procs i linforme final delsestudiantshanestatfactorsclauperqutotansb.IelprofessorTomsSaorn,delaUniversidadde Murcia,comentaqueelresultatacabasentirregularsilactivitatnoestbenplanificada,shidedicatemps iestenenunscriterisdavaluaciclars. EntreelscomentarismsentusiastespodemdestacarlaportacidelsprofessorsJosMiguelTomasena i Hctor Eduardo Robleda, de la Universidad Jesuita de Guadalajara (Mxic), que van comentar: Lexperincia ha estat summament enriquidora. Els alumnes, quan senfronten a situacions daprenentatge pbliques, en les quals tenen interacci amb viquipedistes reals, experimenten lemoci destarcontribuintaconstruirrecursosperaaltrespersones(algunshanconsumitViquipdia,fentcopy paste,senseadonarsedecomfuncionarealmentlacomunitatquehihaaldarreredetantainformaci). Daltrabanda, s una plataforma per a aprendrecosesque suposadament hauriende saber per que en realitatdesconeixen,comaralalgicadelesllicncieslliures,laformacorrectadecitarunarticleo,finsi tot,qestionsdegramticaisintaxi. Alguns professors consideren tan positiva lexperincia que sanimen a emprendre projectes de ms abast,desprsdeduratermeunaprcticadocentanivellindividual.ElprofessorFernandodaRosa,dela Universidad de la Repblica (Uruguay), ens explica que est participant ara en el projecte Wikipedia in Education 33 que estan desenvolupant conjuntament el Consejo de Formacin en Educacin (CFE) i el projecte educatiu institucional Ceibal, a Uruguai, amb el suport del Captulo Uruguay de la Fundacin Viquipdia. En conclusi, s una qesti dequilibri, prctica, experincia i motivaci. Com diu el comentari del professorRobertCummings:Highrisk,highreward(altrisc,altarecompensa). 33 http://eduwiki.me/Bienvenidos 38

42 Fitxa18 DESCRIPCI Esdemanavaalsalumneslarealitzacide2tasques: TRADUCCIDARTICLES (1)ComaintroduccialmnViquipdia,primercaliacrear CREACIDARTICLESNOUS una pgina sobre la Universitat Central de lEquador a la Viquipdia francesa: Universit Centrale de lquateur. Es Professor creava entre tots els alumnes, en grups:a cadagrup se li va assignar una part especfica de la pgina per a crear i SergeBibauw organitzar(8grupsde56alumnes). Professorauxiliar (2) Lexercici principal consistia a traduir articles amb la FacultatdeFilosofia,LiteraturaiCinciesde mencidequalitatdelaViquipdiafrancesaalespanyola. lEducaci UniversitatCentraldEquador Cada grup d'alumnes ( 10 grups de 5 alumnes) havia de triarunapginadelseuintersapartird'unallistadonada Equador darticles de la Viquipdia francfona sobre alguna temtica cultural o histrica francesa i traduirla a Nomdelcurs l'espanyol(lasevallenguamaterna). Culturaicivilitzacifrancesa Elsobjectiusgeneralseren:(a)aprofundirenunfetotret concretdelaculturafrancesa;(b)millorarleshabilitatsde mbitdeconeixement lectura en llengua francesa; (c) millorar la comprensi Humanitats lectora,leshabilitatsentraduccii,tamb,lescripturaen espanyol. Nivelldelcurs Estudiantsdegraudecursosavanats AVALUACI Objectiusdocents Ambdues tasques es van classificar tenint en compte la qualitatdelsresultatsobtingutspelgrup.Esvanvalorarels Desenvolupamentcompetnciesenescriptura 1 2 3 4 esforosilaqualitat,tantenlainvestigaciilalecturacom Alfabetitzacidigital1 2 3 4 enl'organitzacidelainformaciil'escriptura. Pensamentcrticicompetnciesperalarecerca 1 2 3 4 Collaboraci 1 2 3 4 Es va haver de penalitzar alguns estudiants que van Treballarambwiki:competnciestcniqueside cometre frau en el procs, tot i que els alumnes havien comunicaci 1 2 3 4 estatmoltbeninformatsdelesconseqnciesdecometre plagioutilitzarserveisdetraducciautomtica. Activitatoptativaoobligatria VALORACI Obligatria Els resultats no van ser prou satisfactoris com per Individualoengrups continuarambl'experincia:lamajoriadelsestudiantsno Engrups eren capaos de dur a terme les tasques de manera satisfactria,sobretotpelbaixnivellgeneraldhabilitatsde lecturaiescriptura(tantenfrancscomenlasevallengua VersilingsticadeViquipdia materna). La implicaci dels estudiants, a ms, va ser Espanyolaifrancesa baixa. Perodedocent Elstreballsdetraduccivanresultarmassadifcilsdeguta 2011 la complexitat i extensi dels articles de Viquipdia escollits. Tamb hi va haver problemes daccsa Internet (alguns estudiants preparaven tasques a casa, sense Nombremitjdestudiants connexi a Internet, i desprs ho enganxaven a la 50 Viquipdiadescuidantelsaspectesdeformatoaparena). PertanyaunprojecteeducatiuambViquipdiamsampli? En general, doncs, la principal dificultat venia donada per No lentorn sociocultural dels estudiants i, alhora, un entorn universitari i acadmic que no afavoria aquesta mena dexperincia. L's de la Viquipdia va ser un salt gegant Recursos en relaci als exercicis que estaven acostumats a fer en sdematerialintroductori(guies,tutorials). altrescursos. Valoraci 1 2 3 4 5 39

43 3.7.Recursos LamillormaneradintroduirsealmndelesprctiquesdocentsambViquipdias mitjanantlainformacigeneradaperlaFundaciWikimediaielseuPrograma Educatiu(enledicianglesa). - http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Education_program - http://outreach.wikimedia.org/wiki/Education: Cont informaci detallada per a professors, per a estudiants i per a wikipedistes. Gran volum de recursos, eines i recull de bones prctiques. - http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Education_program/Educators: Viquiprojecte del programaambinformaciperaeducadors.Enllaatambalapginaanterior. - http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Education_program/Courses:Llistadecursosenactiu queesvaactualitzant. - Arxiuqueconservaelllistatanticdepractiquesdocents,abansquelainformacisintegrsal EducationProgramdelaFundaciWikimedia: http://web.archive.org/web/20090805193929/http:/en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:School_and_univ ersity_projects - Llistat de viquiprojectes docents a la Viquipdia catalana. http://ca.wikipedia.org/wiki/Categoria:Viquiprojectes_docents - Wikipedia: Proyectos educativos. Informaci sobre el projectes educatius a la Viquipdia espanyola.Continformacisobreprojectesactualsiprojectesanteriors,aixcominformaci decontacteirecursos(encastell). http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyectos_educativos - UtiliserWikipdiaenpdagogie.Pginadinformaciirecomanacions,enfrancs: https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Qu%C3%A9bec/Comit%C3%A9_Qu%C3%A9bec/Colloque_TIC - CanadaEducationProgram.Llistadecursosquesestanduentatermeactualmentenlmbit delCanad.Inclouinformacisobreambaixadors,formaciperalsalumnes,coberturadeles iniciativesalapremsaicontribucionsdelestudiants.Enangls: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Canada_Education_Program/Courses/Present - Wikipdia na Universidade. Llista de cursos que sestan duent a terme a universitats portugueses.Inclouinformacisobreambaixadorsiunasecciderecursos.Enportugus: https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikip%C3%A9dia_na_Universidade/Cursos - El conjunt de fitxes recopilades en el marc del projecte de recerca Wiki4HE es podran consultar com un repositori obert o base de dades al blog del projecte (http://oer.uoc.edu/wiki4HE/bonespractiques/).Aixpermetrferunaconsultadelainformaci apartirdedeterminatscriteris.Perexemple,espodrferunacercapertipusdactivitatoper mbitacadmicdelcurs. 40

Load More